-Må kreves betydelig sannsynlighetsovervekt for at konkursgrunnlag foreligger

Høyesteretts kjæremålsutvalg har i kjennelse av 23. januar vurdert hvilke krav som stilles til et konkursgrunnlag under kkl. § 60. Kjæremålsutvalget viste til sin kjennelse i Rt-2003-909, som direkte gjaldt konkursloven §63, men der det er gitt tilslutning til lagmannsrettens uttalelse om at det "generelt må kreves betydelig sannsynlighetsovervekt for at konkursgrunnlag foreligger". Tilsvarende krav må gjelde under kkl.§ 60. Kjennelsen er omtalt i domsdatabasen.
Tips en venn Skriv ut