Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Avgjørelse om omfang av panterett

Melding til panthaveren om hva som er summen for pantekravet ved panterett i atkomstdokument til leierett til bolig (borettsandel) begrenser ikke panthaverens rettsvern for krav ut over denne summen. Instans: Høyesterett - kjennelse 27 juni 2000 Sak nr: lnr 33/2000 Saken gjelder: Panteloven § 4-3 tredje ledd jf § 3-2 tredje ledd. Problemstilling: Gir en melding til panthaveren om hva som er summen for pantekravet at panthaver ikke har rettsvern for krav ut over denne summen? Saken gjaldt et videre kjæremål som ble henvist til behandling i Høyesterett. A hadde fått pant i atkomstdokumenter til B’s borettslagsleilighet. Borettslaget ble notifisert om pantsettelsen, og at pantet skulle dekke 120 000,- kroner. Banken, C, fikk etter dette utlegg i eiendommen og begjærte tvangssalg. A’s krav på tvangssalgstidspunktet var 500 000 kroner. Det ble tvist om rettsvernet for A’s panterett var begrenset til 120 000 kroner eller om det omfattet hele kravet. Etter panteloven § 4-3 tredje ledd får pant i atkomstdokument til borettslagsleilighet rettsvern etter reglene for håndpant i § 3-2 andre og tredje ledd. Dessuten må det gis melding om pantsettelsen til utleier eller selskap. Det er i § 3-2 tredje ledd gjort unntak fra kravet i § 1-4 om at det skal fastsettes en bestemt eller høyeste beløpsum for pantekravet («spesialitetsprinsippet») Juridisk teori ga en viss støtte til at en notifikasjon om et bestemt beløp kunne medføre at rettsvernet ble avgrenset til denne summen. Høyesterett tok ikke stilling til om det ville være noen heldig løsning. Etter gjeldende rett måtte løsningen være at det ikke fant sted noen slik begrensning.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS