Bør konkurskarantene betraktes som straff etter EMK prot. 7, art. 4?

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy har i siste nummer av Lov og rett uttalt seg uenig med Høyesteretts siste avgjørelser hvor Høyesterett kom til at konkurskarantene ikke bør betraktes som straff etter EMK prot. 7, art. 4. Lov og rett har kommet med en pressemelding i denne anledning, som kan leses her.

Pressemelding Lov og Rett nr. 8/2003 Høyesterettsdommer mot Høyesterett Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy langer ut mot Høyesterett i siste nummer (nr. 8/2003) av det juridiske tidsskriftet Lov og Rett (Universitetsforlaget). I tidsskriftets lederartikkel kritiserer dommeren det han mener er en uriktig rettsbruk i tre nylige avgjørelser fra Høyesterett – og konkluderer med at forholdet kan få erstatningsrettslige konsekvenser for staten. Avgjørelsene det dreier seg om ble fattet den 23. september 2003 og gjaldt fortolkningen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Det rettsspørsmålet som er stridens kjerne, er om konkurskarantene ilagt fordi vedkommende ”med skjellig grunn” kan mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkurs, er omfattet av EMKs regler om straff. I så fall er vedkommende sikret utvidede rettssikkerhetsgarantier, han skal anses uskyldig inntil det motsatte er bevist, og vedkommende skal ikke utsettes for såkalt dobbeltforfølgning. Høyesterettsdommer Skoghøy mener at denne type konkurskarantene er å anse som straff etter EMK, men i avgjørelsene den 23. september 2003 kom Høyesterett til den motsatte konklusjon. – Skoghøy hevder bl.a. at den lære som nå er introdusert av retten, både er i strid med ordlyden i protokoll 7 artikkel 4 i EMK, forarbeidene til bestemmelsen, praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) og tidligere praksis fra Høyesterett. Lederartikkelen innebærer en sterk kritikk av landets øverste domstol fra en av dens egne medlemmer. Dommeren sier han går ut fra at Høyesteretts avgjørelser blir påklagd til EMD, og gir følgende konsekvensanalyse av det han mener er feilaktige avgjørelser: Selv om det kan rettes tungtveiende innvendinger mot avgjørelsene, må de imidlertid inntil det måtte foreligge avgjørelse i motsatt retning fra EMD, legges til grunn av norske domstoler – med de erstatningsrettslige konsekvenser det kan få for staten.


Tips en venn Skriv ut