Bostyrer, kreditorutvalg og borevisor - Del 1 av 4 -Sikring, registrering, verdisetting og realisasjon av boets eiendeler i konkurs

  Bostyrer, kreditorutvalg og borevisor
KKL. §§ 77, 83 - 87 og 90


Artikkelen er skrevet av Dag Røed i samarbeid med Hans Petter Bjarøy og Geir Buan.

Tilbake til oversikt
 
Lovtekst   Kommentar
§ 77. Oppnevnelse av bostyrer/kreditorutvalg og revisor.

Når kjennelse om åpning av konkurs er avsagt, skal skifteretten straks oppnevne en bostyrer - som regel en advokat.

Skifteretten skal samtidig ta stilling til om det foreligger særlige grunner som tilsier at retten straks bør oppnevne et kreditorutvalg, jfr. § 83, eller om avgjørelsen av om kreditorutvalg skal oppnevnes, kan til utstå til spørsmålet kan behandles på første skiftesamling.

Skifteretten kan også oppnevne revisor, jfr. § 90.
  Kommentarer til § 77 (bostyrer, kreditorutvalg og revisor)

Den bostyrer som oppnevnes må ha gode kunnskaper innen konkursretten og forretningsinnsikt. I større boer bør bostyreren har erfaring fra lignende boer. For bostyreren gjelder reglene i § 85 - 87.

I boer av en viss størrelse og hvor det kreves betydelig forretningsinnsikt bør det straks opprettes kreditorutvalg. Kreditorutvalget bør bestå av kompetente personer med forretningsinnsikt.

I boer av en viss størrelse bør det straks oppnevnes revisor. Bostyrer bør straks gi revisor nærmere definerte oppgaver, sentrale oppgaver er:
  1. Sikring av regnskap.
  2. Danne seg et bilde av debitors regnskapsførsel
  3. Etablere kontakt med nøkkelpersoner for å sikre dokumenter og opplysninger på EDB etc.
  4. Bistå bostyrer i verdivurderinger før salg av virksomheten eller deler av denne.
  5. Bistå bostyrer i forbindelse med spørsmålet om videre drift med mer.
§ 83. Kreditorutvalg og bostyre.

Dersom boets størrelse eller vanskelighetsgrad eller forholdene for øvrig tilsier det, skal skifteretten oppnevne et kreditorutvalg på fra ett til tre medlemmer, som fortrinnsvis skal utvelges blant fordringshaverne eller deres representanter. I tilfeller som nevnt i § 84 skal det oppnevnes en representant for de ansatte som medlem av kreditorvalget; kreditorutvalget kan i så fall bestå av inntil fire medlemmer.

Kreditorutvalget utgjør sammen med bostyreren bostyret.

Dersom skifteretten ikke allerede har oppnevnt kreditorutvalg, jfr. § 77 skal fordringshaveren gis anledning til å uttale seg på første skiftesamling i boet om det bør oppnevnes et kreditorutvalg og eventuelt om sammensetningen av utvalget. Skifteretten bør også innhente bostyrers syn på spørsmålet. Skifteretten kan gjøre sin beslutning om oppnevnelse av kreditorutvalg betinget av at den som oppnevnes, er villig til å påta seg vervet uten godtgjørelse.

Skifterettens avgjørelser etter første ledd kan ikke angripes ved kjæremål.

 
  Se også § 84 om ansattes deltagelse i kreditorutvalg.
§ 85. Bostyrerens oppgaver og legitimasjon.

Bostyreren skal vareta fordringshavernes felles interesser overfor den enkelte fordringshaver og for tredjemann. Så langt det er forenlig med disse interessene, skal bostyreren i samråd med offentlig myndighet medvirke til at hensynet til berørte arbeidstakere og særlig samfunnsinteresser varetas under bobehandlingen. Det påhviler bostyreren å foreta det nødvendige for at boet skal bli oppgjort bl.a.:

1)å skaffe rede på hva som hører til boets masse, derunder å undersøke og om
nødvendig imøtegå påstander om utlevering av verdier som finnes i boet;

2)å innfordre boets utestående fordringer;

3)å sørge for bevaring, tilsyn, nødvendig forsikring og om mulig forøkning av boets eiendeler og for at de blir solgt så fordelaktig som mulig;

4)å bringe på det rene hvilke fordringer som bør godkjennes som dividendeberettige og eventuelt fortrinnsberettige i boet;

5)å avgjøre - med unntak av sin egen, borevisorens og kreditorutvalgsmedlemmenes godtgjørelse - hvilke fordringer som skal godtas som massefordringer og dermed likestilte fordringer;

6)å treffe beslutning om opphevelse av konkursbeslaget (abandonering ) eller overføring til panthaver for nærmere angitte eiendeler;

7)å gi opplysninger som nevnt i § 122a til påtalemyndigheten og Kredittilsynet ;

8)å gi melding til fylkesmannen så tidlig som mulig dersom virksomheten antas å kunne medføre forurensning som ikke er lovlig uten tillatelse etter forurensingsloven;

9)å gi melding så tidlig som mulig til arbeidskontoret i det distrikt hvor skyldneren holder til om konkursen og om hvilke arbeidstaker som har krav i boet, dersom det er arbeidstakere i skyldnerens virksomhet.

Er det oppnevnt et kreditorutvalg, skal bostyreren i alle spørsmål av vesentlig betydning så vidt mulig treffe sin beslutning i samråd med kreditorutvalget.

Bostyreren representerer boet utad. At bostyreren har handlet i strid med vedtak som bostyret, skiftesamlingen eller skifteretten har gjort, eller for øvrig gått utenfor sin kompetanse, kan ikke påberopes overfor godtroende tredjemann.

 
   
§ 86. Boets regnskap. Kontante midler.

Bostyreren skal føre regnskap for boet. Departementet kan gi nærmere regler om regnskapsføringen. Pengebeløp som tilhører boet, skal vanligvis innsettes i bank eller på postgirokonto. Skifteretten kan samtykke i annen betryggende plassering.

 
   
§ 87. Sikkerhetrsstillelse for bobestyrerens ansvar.

Bostyreren skal for sitt mulige ansvar som bostyrer være sikret gjennom en forsikringsordning godkjent av departementet. Forsikringspremien anses som en boomkostning.

 
   
§ 90. Revisor.

Med mindre det er oppnevnt revisor etter § 77 tredje ledd, skal skifteretten oppnevne revisor for boet etter at fordringshaverne på den første skiftesamlingen har hatt anledning til uttale seg.

Det pålegger revisor:

 
  1. å gjennomgå og kommentere skyldnerens regnskaper og forretningsførsel og å utarbeide en revisjonsberetning i den utstrekning bostyreren antar det har betydning for utarbeidelse av innberetning etter § 120;
  2. å revidere boets regnskap i henhold til god revisjonsskikk og å kontrollere utbetalinger fra boet.

Skifteretten kan ved oppnevnelsen eller senere begrense revisors oppgaver etter annet ledd nr. 1.
Skifteretten kan også frita revisor for oppgavene etter annet ledd nr. 2.

Hvis boet er enkelt og oversiktlig eller dets midler så begrenset at det vanskelig kan bære utgiftene til revisoroppnevnelse, kan skifteretten helt unnlate å oppnevne revisor. Hvis det ikke er oppnevnt revisor til å utføre oppgavene etter annet ledd nr. 2, skal disse utføres av skifteretten, av kreditorutvalget eller av særskilt oppnevnt revisor etter instruks gitt av skifteretten.


 
   

 

Tips en venn Skriv ut