Bostyrerforsikring - Endring av forsikringsvilkår

Etter anmodning fra Advokatforeningen har Domstolsadministrasjonen gått med på en endring av forsikringsvilkårene for bostyrerforsikring. Forsikringssummen er nå endret fra 10 millioner kroner til 50 millioner kroner samtidig som premien har gått noe opp. Forsikringspremien vil nå være lik for alle boer uavhengig av størrelsen.

I 2007 typegodkjente Domstoladministrasjonen nye forskringsvilkår for bostyrere utarbeidet av Advokatforeningen og Konkursrådet. På bakgrunn av disse forsikringsvilkårene ble en ny modell for bostyrerforsikring satt i verk 1. januar 2009. Advokatforeningens anmodning om endring av forsikringsvilkårene skyldes et behov for bedre sikkerhet for bo med verdier over ti millioner kroner. I de tidligere versjoner måtte det tegnes tilleggsforsikring for verdier over dette beløpet. Dette medførte en omfattende kontroll og skapte en del vanskelige beregningsspørsmål.

Til tross for at premien økes noe, antar både Advokatforeningen og Domstolsadministrasjonen at justeringen i forsikringsvilkårene samlet sett vil redusere kostnadene til bostyrerforsikring. Dette skyldes at kostnader og merarbeid knyttet til kontroll og eventuell tegning av tilleggsforsikring for bostyrer, Advokatforeningen og forsikringsgiver vil gå ned. Det påpekes imidlertid at innføringen av en lik premie for alle bo vil medføre en økning i forsikringspremien for små og mellomstore konkursbo. Det forutsettes at det foretas en løpende vurdering av modellen og at det foretas en vudering av størrelsen på forsikringspremien så snart det foreligger tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

De nye vilkårene trådte i kraft 1. juni 2009.

Les brevet fra Domstolsadministrasjonen til Marsh AS, Advokatforeningen og Konkursrådet her:

vid_587 src="http://www.konkursradet.no/gfx/element_icon_pdf.gif" border=0>
Brev fra DA 06.05.09

[Bostyrerforsikringen omfatter ved konkursbo bostyrer, kreditorutvalgets medlemmer, medhjelpere og borevisor. Ved konkurs - , tvangsoppløsnings og tvangsavviklingsbo bygger vilkårene på en modell med automatisering av tegningsprosessen ved melding fra Konkursregisteret til Advokatforeningen og videre melding fra Advokatforeningen til forsikringsgiver. Bostyrers forsikringsplikt følger blant annet av konkurslovens § 87 og er nærmere regulert i forskrift om bostyrerforsikring. ]

 

Tips en venn Skriv ut