Dekning i formuesgode som tilhører skyldneren

I en kjennelse fra Gulating lagmannsrett avsagt 5. desember 2006 måtte retten ta stilling til hvem som var reell eier av et skip, jf. deknl. § 2-2 jf. tvangsl. § 7-1 annet ledd. Skylderens far var registrert som eier av skipet, men retten kom likevel frem til at skyldneren var den reelle eier. Det ble blant annet lagt vekt på at det ikke var sannsynliggjort at faren hadde betalt for fartøyet, dessuten var farens inntekter utilstrekkelige til å dekke selv eget underhold. Kun skyldneren hadde midler til å finansiere og drifte fartøyet; i følge retten var det ham som i realiteten hadde eid og drevet skipet, samt mottatt avkastningen. Les hele kjennelsen her.

Tips en venn Skriv ut