Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Forsinkelsesgebyrer kan få dramatiske følger

For en tid siden måtte en tidligere styreformann selge hytta si for å dekke forsinkelsesgebyrer for manglende innsending av regnskap til regnskapsregisteret. Gebyret hadde da sammenlagt passert kr. 220.000. Det følger av regnskapsloven § 8-2 at årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal sendes til regnskapsregisteret. Regnskapsregisteret er en del av Brønnøysundregistrene. Er ikke årsregnskap m.v. innsendt før 1. august i året etter regnskapsåret, skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr, jfr regnskapsloven § 8-3. Hvis gebyr ikke er betalt innen tre uker etter påkrav fra Regnskapsregisteret, svarer styremedlemmene solidarisk med selskapet for påløpt og fremtidig gebyr. Ilagt gebyr er tvangsgrunnlag og kan føre til tvangsfullbyrdelse. Størrelsen av forsinkelsesgebyret er bestemt i forskrift om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret av 16. desember 1998 nr 1234 fastsatt av Finansdepartementet. Det følger av forskriftens § 2-1 at forsinkelsesgebyret utgjør ett rettsgebyr pr uke de første åtte uker, deretter to rettsgebyrer pr uke de neste ti uker og etter det tre rettsgebyrer pr uke. Rettsgebyret utgjør for tiden kr. 670. Dette innebærer at en forsinkelse på for eksempel to uker vil utgjøre kr. 1.340 i gebyr. En forsinkelse på 50 uker vil utgjøre kr. 83.080. Forsinkelsesgebyret løper inntil regnskap m.v. er sendt inn. Dersom virksomheten går konkurs eller blir tvangsoppløst, praktiseres reglene slik at gebyr løper helt til konkurs er åpnet eller skifteretten har avsagt kjennelse for tvangsoppløsning. Manglende innsending av årsregnskap er et forhold som for aksjeselskaper vil lede til tvangsoppløsning etter aksjeloven § 16-15 (1) nr 4. Muligheten for at styremedlemmene i selskapet må dekke gebyret personlig, er i disse tilfellene svært realistisk. Størrelsen av gebyret vil i disse tilfellene være avhengig av saksbehandlingstiden hos Regnskapsregisteret og i skifteretten. Saksbehandlingstiden i skifteretten er variabel fra sted til sted. Regnskapsregisteret har hjemmel i regnskapsloven § 8-3 til å ettergi forsinkelsesgebyret, helt eller delvis. Dette kan ettergis hvis særlige rimelighetsgrunner tilsier det eller dersom innsendingsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll. Nektelse av ettergivelse kan påklages til Kredittilsynet. Illustrasjon: Anders Kjelsrud Christensen.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS