Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Fristdagen ved tvangsavvikling etter aksjeloven § 16-14

Dersom et aksjeselskap har meldt beslutning om å oppløse selskapet til Foretaksregisteret, men ikke meldt endelig oppløsning senest ett år etter registrering av meldingen om denne beslutningen, skal Foretaksregisteret sende melding om dette til skifteretten. Skifteretten kan da, når særlige grunner taler for det, beslutte å overta ansvaret for avviklingen. Avviklingen skjer i tilfelle etter reglene i konkursloven og dekningsloven. Hjemmel for dette er aksjeloven § 16-14. I disse tilfellene har det vært uklart hvilken dag som er fristdagen. I Ot. prp. nr 68 (2000-2001) er det fremmet følgende lovforslag: I lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) skal § 1-3 annet ledd nytt annet punktum lyde: Fristdagen ved avvikling etter konkurslovens og dekningslovens regler av aksjeselskaper i medhold av aksjeloven § 16-14, jf. § 16-18, og av allmennaksjeselskaper etter allmennaksjeloven § 16-14, jf. § 16-18, er dagen da skifteretten traff kjennelse om å overta ansvaret for avviklingen. I Besl. O.nr 25 (2001-2002) fremgår følgende vedtak: I lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) skal § 1-3 andre ledd nytt andre punktum lyde: Fristdagen ved avvikling etter konkurslovens og dekningslovens regler av aksjeselskaper i medhold av aksjeloven § 16-14, jf § 16-18, og av allmennaksjeselskaper etter allmennaksjeloven § 16-14, jf § 16-18, er dagen da skifteretten traff kjennelse om å overta ansvaret for avviklingen. Lovendringen har ennå ikke trådt i kraft. Endringen er imidlertid i samsvar med det som tidligere har vært anbefalt av Konkursrådet og som er inntatt i rådets maler for rettsbøker.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS