Gir bobehandlingen resultater?

Statistikk vedrørende et utvalg konkursbo ved Hedmark sorenskriverembete og Sunnmøre sorenskriverembete Av dommerfullmektig Christian H.P. Reusch, Sandefjord sorenskriverembete, 1998.

Innhold

I. Innledning

II. Statistikk
IIa. Behandlingstiden fra konkurs ble åpnet til konkursens avslutning
IIb. Foranledningen til konkursbehandlingen
IIc. Konkursdebitor
IId. Bobehandlingen
IIe. Bobestyrelsen
IIf. Straffbare og kritikkverdige forhold
IIg. Avslutning av bobehandlingen

III. Oppsummering/Konklusjoner

IV. Fotnoter
 


Innledning.

I forbindelse med Konkursrådets besøk på Hamar 1.- 2. juni og i Ålesund 12.-13. oktober 1995, ble det utarbeidet en statistikk over de konkursboene som var avsluttet ved disse sorenskriverembetene f.o.m. 1. januar 1993. Gjennomgangen av konkursboene og utarbeidelse av statistikk ble foretatt av stud. jur Vegard Spiten og meg selv. Formålet med dette var å skaffe bakgrunnsmateriale om konkursbehandlingen i disse distriktene.

Tallene er fremkommet ved en gjennomgang av skifterettens bomapper. I alt ble det gjennomgått l56 boer ved Sunnmøre sorenskriverembete og 180 boer ved Hedmark sorenskriverembete.1

Samlet sett er materialet såpass stort at det må være forsvarlig å trekke konklusjoner på bakgrunn av det. Noen ganger har vi brutt tallene ned i mindre kategorier. Grunnlaget for slutninger blir da nødvendigvis mer usikkert.2

Så langt det har vært mulig har jeg innhentet sammenlignbare tall fra konkursregisteret.

I det følgende gjengis noen av hovedresultatene i undersøkelsene.

Statistikk

a) Behandlingstiden fra konkurs ble åpnet til konkursens avslutning.

Behandlingstid
(I dager)
Hedmark Sunnmøre
Gjennomsnitt totalt 286 165
Gjennomsnitt innstillingsbo 205 130
Gjennomsnitt utlodningsbo 728 244
Lengste behandlingstid 2408 955
Korteste behandlingstid 10 16
Første boinnberetning, dager etter åpning 133 82

Bemerkning: Som det fremgår er det en betydelig forskjell mellom embetene i behandlingstid. Med første boinnberetning menes her den første noenlunde fullstendige redegjørelsen bobestyrer avgir til skifteretten jfr. konkurslovens § 120, og ikke enhver skriftlig redegjørelse til 1. skiftesamling. Etter konkurslovens § 120 skal innberetning gis innen 3 måneder fra endelig oppnevnelse av bobestyrer. Normalt vil fristen utløpe ca. 110 - 120 dager etter konkursåpningen.

b) Foranledningen til konkursbehandlingen.

Konkursrekvirent (i % av antall boer) Hedmark Sunnmøre
Oppbudsbegjæring fra debitor 18 37
Oppbud fra skifteretten som avviklingsstyre i tvangsavviklingsboer 32 12
Skattefogden 31 35
Kemner/kommunekasserer 7 4
Annen offentlig rekvirent 1 1
Arbeidstager 9 8
Annen 2 4

Bemerkning: "Annen" rekvirent er de alminnelige kreditorer, f.eks. vareleverandører eller bankforbindelse. Med unntak av oppbud er det meget sjelden konkurs åpnes på begjæring av en privat rekvirent som pålegges å stille sikkerhet for boomkostningene.

Figur:

 
 

c) Konkursdebitor.

Type konkursdebitor (i % av antall boer) Hedmark Sunnmøre
Personlig konkursskyldner 33 27
Aksjeselskap 66 72
Annet 1 1

Bemerkning: "Annen" konkursdebitor var ansvarlige selskaper.

Figur:

 

d) Bobehandlingen.

Bobehandling (i % av antall boer) Hedmark Sunnmøre
Ordinær bobehandling 18 26
Forenklet bobehandling 82 74

Bemerkning: Tallene viser i hvor stor andel av boene det ble vedtatt forenklet bobehandling. Både på Hedmark og Sunnmøre ble et stort antall boer innstilt allerede på første skiftesamling - før skifteretten hadde tatt stilling til spørsmålet om forenklet bobehandling. I noen boer ble bobehandlingen også foretatt med en del forenklinger uten at det var tatt noen eksplisitt beslutning av skifteretten. Den reelle andel boer som undergis en forenklet bobehandling er derfor vesentlig høyere enn tallene viser.

e) Bobestyrelsen

Bobestyrer Hedmark Sunnmøre
Advokat 100% 99%

Bemerkning: Boet som ikke ble bestyrt av en advokat ble bestyrt av en dommerfullmektig ved skifteretten. Uten unntak ble midlertidig bobestyrer også oppnevnt som fast bobestyrer. Ved et av embetene oppnevnte skifteretten ny bobestyrer et stykke ut i bobehandlingen ved noen få anledninger fordi den opprinnelige oppnevnte bobestyreren ikke avga innberetning etter gjentatte purringer fra retten.

Salær bobestyrer (i NOK) Hedmark Sunnmøre
Gjennomsnitt 30 257,- 35 148,-
Gjennomsnitt innstillingsboer 15 929,- 16 291,-
Gjennomsnitt utlodningsboer 108 039,- 78 880,-
Høyeste salær innstillingsbo 102 000,- 60 000,-
Høyeste salær utlodningsbo 535 000,- 740 000,-
Laveste salær innstillingsbo 3 000,- 4200,-
Laveste salær utlodningsbo 26 000,- 0,-

Bemerkning: Det var meget sjelden skifteretten ikke aksepterte bobestyrerens forslag til salær.

Borevisor Hedmark Sunnmøre
Borevisor ble oppnevnt 3% 8%
Gjennomsnittlig salær (I NOK) 136 683,- 62 015,-
Gjennomsnitt innstillingsbo 30 000,- 16 500,-
Gjennomsnitt utlodningsbo 158 020,- 71 118,-
Høyeste salær 526 000,- 250 000,-
Laveste salær 30 000,- 8 000,-

Bemerkning: Borevisor skal normalt oppnevnes, med mindre det vedtas forenklet bobehandling etter konkurslovens § 141 nr. 3. Reelt sett er dermed bobehandlingen forenklet i alle de boene revisor ikke er oppnevnt. For ordens skyld presiserer jeg at gjenomsnittsberegningene her er basert på relativt få registreringer. F.eks. var det bare i ett tilfelle det var oppnevnt borevisor i et bo som ble innstilt på Hedmark.

Kreditorutvalg

Oppnevnt Hedmark Sunnmøre
I andel av boer 49% 19%
Gjennomsnittlig medlemsantall 1,34 1,83
Medlemmer fra det offentlige 1,05 0,34

Bemerkning: Tabellen viser i hvor stor andel av boene det ble oppnevnt et kreditorutvalg, og hvor mange medlemmer det i gjennomsnitt var i kreditorutvalgene der de var oppnevnt. Jeg bemerker at de offentlige medlemmene av kreditorutvalget oftest ble oppnevnt med det forbehold at de avsto fra godtgjørelse jfr. konkurslovens § 141 nr. 2. Det er først og fremst deltagelsen av utvalgsmedlemmer fra offentlige kreditorer som er høyere på Hedmark, og som gjør at kreditorutvalg ble oppnevnt i mye større andel av boene. Oftest var disse medlemmene ansatt hos skattefogd eller kemner.

f) Straffbare og kritikkverdige forhold.

Konkurskarantene Hedmark Sunnmøre
Ilagt i andel av boene 2% 12%
Antall personer (gj.snitt) 1,25 1,22

Bemerkning: Det er en påfallende forskjell mellom embetene her. Bobestyrer er pålagt å vurdere om karantene skal ilegges jfr. konkurslovens § 120 første ledd nr. 7. Dette blir gjennomgående også gjort. Skifteretten ilegger i praksis ikke karantene av eget tiltak, men etter bobestyrers anbefaling. Holdningen til dette blant bobestyrerne var vesentlig forskjellig på Hedmark og Sunnmøre. Tall fra konkursregisteret viser at landsgjennomsnittet for konkursboer som ble avsluttet i perioden 01.09.93 til 30.09.95 var at karantene ble ilagt i 9,3 % av boene.

Oversendelse til påtalemyndighetene Hedmark Sunnmøre
Andel boer der innberetning ble oversendt 32% 34%

Bemerkning: Tallene viser i hvor stor andel av boene skifteretten eller bobestyrer oversendte innberetningen til påtalemyndigheten, eller hvor bobestyrer skrev i innberetningen at han skulle gjøre det.

g) Avslutning av bobehandlingen.

Type avslutning Hedmark Sunnmøre
Innstilling etter kkl. § 135 84% 70%
Innstilling etter kkl. § 125 0 0
Boet tilbakelevert til debitor 0 0
Utlodning 16% 30%

Bemerkning: Tilsvarende tall fra konkursregisteret fra 01.09.93 til 30.09.95 viser

Innstilling § 135 81,56%
Innstilling § 125 0,06%
Tilbakelevering 1,73%
Utlodning 16,65%

Ved Sunnmøre sorenskriverembete blir det altså utlodning i omtrent dobbelt så stor andel av boene som ellers i landet.

Figur:

 
 
 
Fordelingen ved utlodning Hedmark Sunnmøre
Utbetaling til uprioriterte krav 18% 28%
Utbetaling til klasse II krav 50% 38%

Bemerkning: Tallene viser i hvor stor andel av utlodningsboene det ble utbetalt dividende til fordringer i klasse II og uprioriterte krav. I den resterende del av utlodningsboene var det bare midler til dividende til klasse I kravene. Det er altså bare i et fåtall av boene at uprioriterte fordringshavere kan påregne utbetaling av dividende. Sammenholdt med det totale antall boer, både innstillings- og utlodningsboer, ble utbetalt dividende til uprioriterte fordringshavere i 2,9 % av alle boene på Hedmark, og i 8,4 % av alle boene på Sunnmøre. Klasse II-kravene fikk utbetaling i 8,0 % av boene på Hedmark og 11,0 % av boene på Sunnmøre.

Gjennomsnittlig dividende når klassen fikk utbetaling Hedmark Sunnmøre
Klasse I 58% 48%
Klasse II 40% 61%
Uprioriterte krav 50% 16%

Bemerkning: For ordens skyld presiserer jeg at klasse I kravene, dvs. arbeidstakernes lønnskrav, vil få full dekning gjennom lønnsgarantiordningen. Dividenden går til dekning av regresskravet fra lønnsgarantiordningen. Det fremgår at den dividenden som utbetales kan være ganske betydelig, også for uprioriterte krav. Imidlertid er det bare i et fåtall av boene denne gruppen får dividende, henholdsvis i 2,9 % og 8,4 %.

h) Boets frie aktiva og anmeldte fordringer.

Gjennomsnitt (NOK) Hedmark Sunnmøre
Frie aktiva 86 674,- 136 212,-
Anmeldte fordringer 1 311 516,- 2 021 199
Frie aktiva i % av anmeldte fordringer 7% 7%

Bemerkning: Som nevnt innledningsvis hefter det en viss usikkerhet ved disse tallene. Ideelt sett skulle man sammenlignet de frie aktiva med godkjente fordringer. De anmeldte fordringene vil trolig ligge en del høyere, bl.a. fordi det kan være uklart hvor meget et pant vil innbringe. Så langt det har vært mulig har vi trukket ut pantesikrede krav og summert de resterende krav, herunder den udekkede del av pantekravet, mot konkursskyldneren. Frie aktiva er beregnet ut fra realisasjonsverdien som fremgår i den avsluttende rettsboken eller bobestyrers innberetning.

Oppsummering/Konklusjoner:

Undersøkelsen viser flere generelle trender. For det første at langt de fleste konkursbo ender som innstillingsbo. Det er forholdsvis sjelden de uprioriterte kreditorene kan gjøre seg forhåpninger om å få noen midler fra konkursboet.

Konkursskyldneren er oftest et aksjeselskap. Hver tredje konkursskyldner er imidlertid en person.

De frie aktiva ved konkursåpningen er meget små sammenlignet med de anmeldte kravene. Undersøkelsen viser at frie aktiva både på Hedmark og Sunnmøre utgjorde i underkant av 7 % av de anmeldte fordringene. Det foreligger dermed en ganske dramatisk insuffisiens på konkursåpningstidspunktet i de fleste tilfellene.

I omlag 1/3 av konkursboene er det en slik mistanke om straffbare forhold at bobestyrer eller skifteretten oversender innberetningen til påtalemyndigheten.

Det gjennomsnittlige salæret for bobestyrere i innstillingsboer er ca. 16.000,- kr, både på Hedmark og Sunnmøre.

Undersøkelsene avdekker videre at det finnes store lokale variasjoner ved konkursbehandling. Særlig er variasjonen mellom Hedmark sorenskriverembete og Sunnmøre sorenskriverembete stor når det gjelder tiden som går fra konkurs åpnes til bobehandlingen avsluttes, og andelen bo som går til utlodning. Den mest dramatiske forskjellen ligger i bruken av konkurskarantene. Her ligger Sunnmøre betydelig over landsgjennomsnittet, mens Hedmark ligger betydelig under.

Andelen bo med utlodning og dividende til uprioriterte fordringshavere lå langt høyere på Sunnmøre enn landsgjennomsnittet og tallene fra Hedmark viser. Bobestyrere i Ålesund har antydet at dette kan skyldes at bruken av driftstilbehørspant muligens er mindre der, enn i landet ellers.

Det var en langt høyere andel oppbud på Sunnmøre enn på Hedmark. Dette skyldes kanskje ulik praksis hos de lokale bankene. På Sunnmøre er det ganske vanlig at skyldnerens hovedbankforbindelse stiller kr. 20.000,- til sikkerhet for omkostningene slik at skyldneren blir i stand til å begjære oppbud.

Det var vesentlig færre konkursåpninger i tvangsavviklingsbo på Sunnmøre enn på Hedmark. Noe av forklaringen ligger trolig i at oppbud ser ut til å bli begjært på et tidligere tidspunkt på Sunnmøre.


Fotnoter

1 Dette inkluderer tvangsavviklinger der skifteretten som avviklingsstyre har begjært oppbud. Øvrige tvangsavviklinger etter aksjeloven er holdt utenfor, herunder avviklinger etter aksjelovens § 13-2 nr. 3 jfr. § 13-2 tredje ledd. Alle saker der konkursbegjæringen ble trukket før konkurs ble åpnet er også holdt utenfor.

2 Det skal bemerkes at rettsbøkene og innberetningene til dels har ulik utforming som kan gi et fortegnet bilde. Her påpeker jeg særskilt at det i innstillingsbo der pantobjekter abandoneres kan være vanskelig å finne frem til forholdet mellom frie aktiva og passiva. Enkelte ganger fremgår dette av innstillingskjennelsen. Andre ganger er dette svært vanskelig, eller nesten umulig å finne frem til. I innstillingsboene skjer det normalt heller ingen fordringsprøvelse. Hvorvidt de anmeldte fordringene gir et riktig bilde av konkursskyldnerens gjeld, kan dermed være usikkert.


Sist oppdatert 4. des. 1998

 

Tips en venn Skriv ut