Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ikrafttreden av endringer i konkurslovgivningen

Ikraftreden for lov 23. april 2004 nr. 18 om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover ble fastsatt ved kgl resolusjon 17. desember 2004. Boets legalpanterett trer først i kraft 1. juli 2005, mens bl.a. krav om kunngjøring ved salg av boets eiendeler til skyldner eller nærstående, trådte i kraft allerede 1. januar 2005.
Endringer i kraft fra 1. januar 2005 Deler av endringsloven tådte i kraft allerede fra 1. januar 2005. Dette gjelder blant annet endringen i konkursloven § 117 annet ledd, som nå oppstiller krav om kunngjøring før salg av boets eiendeler til skyldneren eller nærstående. Bestemmelsen lyder: Salg av boets eiendeler til skyldneren eller til skyldnerens nærstående som nevnt i dekningsloven § 1-5 skal ikke skje før kunngjøring har funnet sted i avis eller i et egnet elektronisk medium. Fristen for å gi bud skal normalt ikke settes kortere enn en uke. Kunngjøring kan unnlates dersom særlige forhold gjør at det må anses uhensiktsmessig å kunngjøre salget. Også endringen i kkl § 138 første ledd er trådt i kraft. Endringen medfører en plikt for bostyrer til å anmerke konkurser avsluttet ved sluttlodning etter § 128 i Konkursregisteret. Bestemmelsen lyder som følger: Når konkursen er endelig avsluttet, skal retten sørge for at dette anmerkes i Konkursregisteret. Er konkursen endelig avsluttet ved sluttutlodning etter § 128, er det likevel bostyreren som skal sørge for slik anmerkning. Med mindre retten beslutter å gjøre det selv, skal bostyreren sørge for at meldinger som er gitt i henhold til § 79 tredje ledd blir slettet. Videre skal bostyreren gi melding i samsvar med lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 27 annet ledd. Flere av endringene i dekningsloven er også trådt i kraft. Dette gjelder bla et nytt fjerde ledd i deknl § 7-10: En avtalebestemmelse om at en leieavtale ikke kan overføres sammen med overføring av den virksomhet som drives i lokalet, er ikke bindende for konkursboet. Endringer i kraft fra 1. juli 2005 Den nye panteloven § 6-4, som omhandler lovbestemt pant for boomkostninger, trer først i kraft fra 1. juli 2005. Panteretten utgjør fem prosent av formuesgodets beregnede verdi eller av det et salg av formuesgodet innbringer, men maksimalt 700 ganger rettsgebyret, i hvert realregistrerte pantobjekt. Panteretten går foran annet lovbestemt pant og alle andre heftelser i formuesgodet. Den kan bare benyttes til å dekke nødvendige boomkostninger. Lovbestemt pant etter § 6-4 vil tre år etter ikrafttredelsen gå foran avtalepant som er stiftet før loven trådte i kraft. Innføring av legalpanteretten medfører endringer i kkl § 135 første ledd første punktum og deknl § 8-5 annet ledd annet punktum. Les alle endringene som trer i kraft 1. juli 2005 her. I Konkursråd nr 24 (desember 2004) er det foretatt en utførlig behandling av boets legalpanterett.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS