Kjennelse i Hålogaland lagmannsrett vedrørende insolvenspresumsjon etter kkl. § 63

Hålogaland lagmannsrett har i en kjennelse av 17. januar 2003 vurdert spørsmålet om hvilke krav som bør stilles til insolvenspresumsjonen etter kkl. § 63. Lagmannsretten har i kjennelsen bl.a. uttalt at vilkåret til at gjelden må være ”klar og forfalt” kan foreligge selv om det konkrete gjeldsbeløpet blir justert noe ned av tingretten i forhold til konkursvarselet. Lagmannsretten har videre uttalt at det må kunne legges en alminnelig sannsynlighetsvurdering til grunn ved vurderingen av insolvensspørsmålet. Kjennelsen kan dere lese her.


Tips en venn Skriv ut