Kjennelse vedrørende opphevelse av konkurskarantene etter kkl. § 142, 1. ledd nr. 2

En salgsjef, som var valgt inn i styret som representant for de ansatte, ble ilagt konkurskarantene av byfogden i to år i medhold av konkurslovens § 142, 1. ledd nr. 2. Gulating lagmannsrett opphevet byfogdens kjennelse med henvisning til at de underliggende forhold som begrunnet karantenen ikke skyldtes den kjærende parts (salgsjefens) uriktige disposisjoner. Selv om han hadde noe kunnskaper om selskapets økonomiske tilstand var den prekære situasjonen oppstått før han trådte inn i styret. Forholdene tilsa derfor ikke at han var uskikket til å stifte eller inneha verv eller stilling i et selskap som nevnt i konkursloven § 142 femte ledd. Hele kjennelsen kan leses her.


Tips en venn Skriv ut