Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Kjennelse vedrørende statens motregningsadgang etter skattebetalingslovens § 32 nr. 3

Skien og Porsgrunn namsrett har i kjennelse av 11. november 2002 behandlet spørsmålet om staten har anledning til å motregne i fordring hos folketrygden i et konkursbo. Dersom kjennelsen ikke påkjæres vil den bli lagt ut i domsdatabasen når den er rettskraftig.
Saken gjaldt en motregningsbeslutning fattet av kemneren i Porsgrunn iht. sktbl. § 32 nr. 3 mot Brødrene Karlsen AS’ konkursbo. Kemneren hadde benyttet et krav på arbeidsgiveravgift hos Folketrygden til motregning i konkursboet’s fordring mot staten på tilbakebetaling av statsskatt. Namsretten kom til at det ikke forelå adgang til å motregne iht. sktbl. § 32 nr. 3 da gjensidighetsvilkåret ikke var oppfylt i det staten og Folketrygden ikke kunne regnes som samme rettssubjekt. Namsretten har i kjennelsen gått inn på spørsmålet om utstrekningen av sktbl. § 32 nr. 3, og forholdet til tidligere rettspraksis og forvaltningspraksis. Namsretten går også nærmere inn på betydningen av at lovteksten på dette punkt er uklar, og betydningen av legalitetsprinsippet ved fortolkningen av bestemmelsen i denne sammenheng. Kjennelsen er enda ikke rettskraftig
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS