Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konferanse om styreansvar

Konkursrådet har avholdt sin konferanse om styreansvar. Konferansen ble holdt i Folkets Hus i Oslo, og mer enn 300 deltakere gjorde det trangt om plassen ! Her følger en rapport i ord og bilder.
Konferansen var lagt opp med fire forskjellige foredragsholdere. Først ut var Professor dr. juris Tore Bråthen fra Handelshøyskolen BI, som snakket om "styrerollen". Han gjennomgikk et utvalg av juridiske problemstillinger tilknyttet styret i AS og ASA. Han la særlig vekt på problemstillinger som kunne knyttes til styreansvar i forbindelse med konkurs. Det ble også redegjort for reglene om avtaler mellom selskap og aksjonærer, asl. § 3-8, og reglene for konserninterne transaksjoner i asl. § 3-9. Førsteamanuensis dr. juris Kristin Normann Aarum fra Universitetet i Oslo snakket om "Styremedlemmers erstatningsansvar når selskapet er insolvent - asl/asal. §§ 3-4 og 3-5". Aarum gikk bl.a. gjennom de ulike ansvarssituasjoner som kunne oppstå for styremedlemmer i tilknytning til eventuelt erstatningsansvar når selskapet var insolvent. Særlige spørsmål som ble drøftet var bl.a. (i) i hvilken utstrekning overtredelse av asl/asal §§ 3-4 og 3-5 kunne medføre erstatningsansvar for styremedlemmene, (ii) styremedlemmenes erstatningsansvar for "drift på kreditorenes regning", og (iii) styremedlemmenes erstatningsansvar overfor den enkelte kreditor. Hun gikk også gjennom noen sentrale problemstillinger tilknyttet erstatningsutmålingen i slike tilfeller. Konkursrådets formann, Advokat Knut Ro, snakket om "Boet eller enkeltkreditorers erstatningsansvar". Han gjennomgikk bl.a. utgangspunktene hvoretter boet ikke har større rett enn debitor (selskapet), mens enkeltkreditorene på sin side har en uavhengig rett til å forfølge sitt erstatningskrav dersom den erstatningsbetingende handlingen er rettet direkte mot dem. Herunder kom han inn på hvordan grunnlaget for aktsomhetsvurderingen vil fremstå forskjellig for boet og enkeltkreditorene hvor selskapet har drevet videre etter insolvens. Noen særskilte spørsmål som reiser seg ved erstatningsutmålingen ble også omtalt. Statsautorisert revisor Øyvind Thorsby snakket om "Forsvarlig egenkapital - "fortsatt drift" forutsetningen". Thorsby gjennomgikk hovedlinjene i de ulike oppgaver og ansvar som tillå styret, daglig leder og revisor. Videre kom han inn på de ulike risikovurderinger som styret må forholde seg til, og problemstillingene tilknyttet vurderingen av den reelle egenkapitalen. Foredraget ble levendegjort gjennom gode illustrasjoner og materiale fra empiriske undersøkelser om styrerollen i norske bedrifter. Konkursrådet vil benytte anledningen til å takke deltakerne for den store oppslutningen om konferansen, samt rette en stor takk til foredragsholderne for gode og interessante foredrag. Dersom du deltok på konferansen kan du formidle dine synspunkter og erfaringer ved å bruke diskusjonsinnlegget nedenfor !
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS