Konkurs i framtida

Skatteetatens virksomhetsidé er Pliktig skatt på riktig måte. For å oppnå dette har etaten forskjellige hovedmål og strategier. Et av de overordnede målene er rett fastsettelse og innbetaling av de skatter og avgifter som politiske myndigheter vedtar. I forbindelse med at et selskap blir slått konkurs ser vi at dette målet ikke oppfylles på flere måter. I konkursbo er det offentlige i stor grad en av hovedkreditorene og mange skattekroner har gått med til å dekke de løpende utgiftene den siste tiden før konkursen. Det kan og være at det ved konkursen avsløres at virksomheten har drevet med omfattende skatte- eller avgiftsunndragelse. I en konkurssituasjon er det som regel i slike tilfelle lite eller ingenting å hente. Det samme gjelder dersom det på bakgrunn av bokettersyn blir fremmet et omfattende skatte- eller avgiftskrav som i neste omgang fører til konkurs. Skatte? og avgiftsforpliktelser er erfaringsmessig en betydelig del av den samlede gjeld i mange konkursbo. Det er derfor rimelig at skatteetaten systematisk følger med i potensielle konkurstilfeller, både i forhold til innfordring av utestående fordringer og i forhold til å avdekke eventuell mistanke om økonomisk kriminalitet. Hvis økonomisk kriminalitet med tilstrekkelig grad sannsynliggjøres under skatteetatens arbeide, bør forholdet anmeldes til politiet.
Det å bli slått konkurs er ikke en straffbar handling. Det kan være flere legitime grunner til at et selskap må begjæres konkurs. Det kan være sviktende inntekter, ekstraordinære store tap ol. Det er imidlertid altfor mange konkurser der det er begått til dels grove lovbrudd. For å bekjempe disse problemene ser jeg en del utfordringer.

Utfordring 1
Hvordan skal vi sikre at ingen får starte opp virksomhet med filosofien: AVi må nok la dette gå konkurs et par ganger før det skal lønne seg økonomisk@

Av og til hører vi uttrykket at for å få et prosjekt til å lønne seg må det først gå konkurs noen ganger. Dette har gjerne vært knyttet til større kostnadskrevende prosjekter der inntjeningen har vært usikker eller overbudsjettert. I slike prosjekter er det flere som går inn med risikovillig kapital. Det kan være eierne av prosjektet og lånegivere. Én part blir imidlertid sjelden spurt og det er de offentlige skatte- og avgiftskreditorene. Også det offentlige er skadelidende i slike konkurser og er på den måten indirekte med på å finansiere prosjektene.

I slike situasjoner er etter min oppfatning lånegiverne helt sentrale. Uten at prosjektene finansieres kan de heller ikke gjennomføres. Långiverne må derfor være bevisst på hvilke prosjekter de støtter og hvilken risiko de utsettes for. Ved konkurs er det uetisk av långiverne å bidra til en refinansiering av prosjektet med den klausulen at de gjennom det nye lånet skal få dekket en del av tapet. En annen måte å begrense slike åpenbare tapsprosjekt kan være å regulere nærmere anledningen for skyldneren til å kjøpe driftsmidlene i konkursboet. Det forekommer personer som ved oppstarten av et prosjekt innkalkulerer en konkurs som en del av finansieringen. Dersom det blir strengere krav for skyldneren til å kunne kjøpe tilbake driftsmidlene fra konkursboet, vil dette ikke lenger være så attraktivt.

Dette må ikke være med å dempe på grundere og andre som er villig til å satse på en forretningsidé eller et risikofylt prosjekt.

Utfordring 2
Hvordan skal vi sikre at ingen tjener økonomisk ved å la virksomheten gå konkurs eller lar virksomheten gå konkurs for å skjule økonomisk kriminalitet

Konkurskriminalitet, herunder skatte- og avgiftsunndragelser, antas i dag å forekomme i alt for mange konkursbo. Eierne har gjennom den virksomhet som er drevet, ulovlig skaffet seg ikke ubetydelige midler som ikke er oppgitt til beskatning. I praksis kan det være tidkrevende og vanskelig å få inndratt disse midlene til konkursboet. Bobehandlingen har ikke tilstrekkelige rammebetingelser til å avdekke og forfølge all kriminalitet som har foregått før konkurs. Det er også en avveining hvor mye ressurser et konkursbo skal legge ned i dette. Når sakene blir oversendt påtalemyndigheten viser det seg også at de mest alvorlige sakene ofte ikke blir straffemessig forfulgt pga bevisets stilling, politiets kapasitet mv.

Mange lovbrudd i forbindelse med konkurser er økonomisk kriminalitet, og det å skulle forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet er en samfunnsmessig oppgave. Tidsaspektet er her viktig. Ingen bør kunne holde på med lovbrudd over lengre tid uten å bli tatt. Det er flere virkemiddel som kan tas i bruk for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det kan være:

Bedre markedsinnsikt ved hjelp av forskning og kartlegging av næringslivet
For å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet er det etter min oppfatning viktig å sette inn tiltak mot den delen av næringslivet der det antas at økonomisk kriminalitet foregår. Det er derfor viktig at kontrollmyndighetene har god markedsinnsikt i næringslivet. En måte å få dette til på er å benytte forskningsmiljøene mer aktivt. Det er også viktig å holde seg ajour med utviklingstrender på hvordan skatte- og avgiftsunndragelser blir foretatt.

Foreta forebyggende kontroller og informere løpende om gjeldende skatte- og avgiftsregler
Skatteetaten som offentlig myndighet har en veiledningsplikt i forhold til det regelverket vi forvalter. Feil skatte- og avgiftsmessig behandling i regnskapene kan forebygges med målrettet informasjon om regelverket. Dette har imidlertid liten effekt over for illojale skatte- og avgiftspliktige. Da må det foretas forebyggende kontroller ved at etaten møter opp på arbeidsplassene og observerer og registrerer det som foregår. Dette har vært meget vellykket på byggeplasser og er også benyttet innenfor restaurantbransjen og drosjenæringen. Ved å notere kontrollmeldinger og observere hvilke aktiviteter som skjer kan dette være med på å forhindre skatte- og avgiftsunndragelser.

Samarbeid med andre etater og næringslivet
For å forebygge skatte- og avgiftsunndragelser er det nødvendig med samarbeid mellom alle aktørene i næringslivet. Dette gjelder det offentlige som skal overvåke næringslivet, men også næringslivets egne interesseorganisasjoner. Samarbeid på tvers av landegrensene er også helt nødvendig for å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Ved økonomiske kriminalitet er også politiet og påtalemyndighetene en viktig aktør. Etter konkursloven skal bobestyrer så tidlig som mulig gi opplysninger til påtalemyndigheten dersom det antas å foreligge forhold som kan gi grunn til strafforfølgning av skyldneren. Ved overtredelse av skatte- og avgiftslovgivningen er det naturlig at skatteetaten blir trukket inn.

Utarbeide et hensiktsmessig regelverk
Erfaringene fra restaurantbransjen viser at også regelverket kan bidra til et sunnere næringsliv. For skatteetaten er det viktig å ha et regelverk som muliggjør kontroll i ettertid og som kan virke preventivt i forhold til å forhindre skatte- og avgiftsunndragelser.

Utfordring 3
Hvordan skal offentlige kreditorer bli flinkere til å forfølge sine krav

I de fleste konkursbo er det ofte store skatte- og avgiftskrav. De offentlige kreditorene står i en særstilling ved at de ikke selv velger sine skyldnere. Kravene bygger også på egenoppgaver i motsetning til andre kreditorer som selv sender kravene. Leverandører av varer og tjenester, långivere mv har derfor en helt annen mulighet til å sikre sine krav enn de offentlige kreditorene. Til gjengjeld har det offentlige ved konkurs fortrinnsberettigede fordringer av annen prioritet.

I framtida må offentlige kreditorer bli flinkere til å forfølge sine krav. Når skyldnere begynner å ligge etter med innbetaling av skatter og avgifter må skattefogdkontorene/skatteoppkreverkontorene ta kontakt for å avklare om dette er et midlertidig betalingsproblem eller om skyldneren er i alvorligere betalingsvansker. Til større kravene blir til verre vil det være å kunne få til betalingsavtaler med skyldneren.

I forbindelse med store etterberegninger må det være kontakt mellom fastsettingsenheten og innkrevningsenheten. Nødvendige tiltak må iverksettes slik at ikke selskapets midler forsvinner fra kravet blir fremmet til selskapet blir slått konkurs. Det å ta arrest i midler på et tidlig tidspunkt har vært benyttet med stort hell.


Tips en venn Skriv ut