Konkursinstituttet i fremtiden

Vi har for kort tid siden passert et tusenårsskifte. Et tidsskifte av denne art gir grunn til ettertanke. Vi bør stoppe opp og spørre om vi arbeider riktig og hensiktsmessig.
Det følger av Konkursrådets mandat at rådet bør holde kontakt med de instanser som forestår den praktiske bobehandlingen. Rådet bør fange opp eventuelle behov for endringer i gjeldende regelverk og rutiner.

I denne anledning har rådet henvendt seg til en rekke fagpersoner for å få synspunkter om konkursinstituttets fremtid. Vi har særlig bedt dem vurdere hva de ser som hovedutfordringer i tiden fremover.

Utfordringene er mange. En har gjennom flere år vurdert ulike tiltak for å skaffe mer midler til en seriøs bobehandling. Mange mener det har kommet lite ut av disse utredningene og at de grunnleggende problemene er de samme som tidligere. En har vært gjennom en økonomisk nedgangstid av dimensjoner på begynnelsen av 1990-tallet. I kjølevannet av denne kom gjeldsordningsloven. Vi har bedt om synspunkter på om denne loven har fungert etter hensikten. En teknologisk revolusjon er også på gang. Det snakkes om ”den nye økonomien” i denne sammenheng. Såkalte ”dot-com” selskaper går konkurs. Fanger den eksisterende lovgivningen opp de problemer som oppstår i tilknytning til den tekniske utviklingen? Konkurskriminalitet har også vært et tema som har vært mye fokusert. Hvor stort er dette problemet, og i hvilken grad har en lykkes i å bekjempe fenomenet? Dette er eksempler på noen problemstillinger vi ønsker å ta opp til debatt.

Vi publiserer nå de første innleggene i denne debattserien. Flere innlegg vil følge etter hvert. Våre internettsider er åpne for at andre fagfolk og publikum kan komme med synspunkter. De kan lanseres som nye temaer eller som innlegg i tilknytning til innleggene fra de som er invitert til å komme med innspill. Vi håper på en interessant og perspektivrik debatt som kan være til inspirasjon både for dem som arbeider med regelendringer og for dem som arbeider med sakene i praksis.

Tønsberg, 11. februar 2001


Knut Rønning
Leder av Konkursrådet

 

Tips en venn Skriv ut