Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkurskarantenereglene bør gjennomgås

Konkursrådet anmoder Justisdepartementet om å gjennomgå og utrede reglene om konkurskarantene med henblikk på endringer både når det gjelder de materielle vilkår for konkurskarantene i kkl. § 142 og saksbehandlingsreglene i § 143.

Konkursrådet viser til at reglene om konkurskarantene har vært kritisert fra flere hold. Kritikken har dels gått på at reglene om vilkår for konkurskarantene er vage og skjønnspregede, og at det har medført en tilfeldig og ulik praksis blant tingrettene. Det er også påpekt at konkurskarantene kan oppfattes som en straff og at det av den grunn bør behandles etter straffeprosessens regler i stedet for de summariske saksbehandlingsreglene i konkursloven. Saksbehandlingsreglene kan derfor være i strid med EMK’ krav til rettferdig rettergang. Forutsatt at konkurskarantene er straff, kan EMK’s forbud mot dobbeltstraff være til hinder for at det senere reises straffesak om de forhold som har resultert i konkurskarantene. Enkelte har tatt til orde for avskaffelse av konkurskaranteneinstituttet fordi det ikke har noen hensikt. Det er lett å omgå karantenen ved bruk av stråmenn. Konkursrådet mener at det særlig er tre sider ved konkurskaranteneinstituttet som bør utredes nærmere. Det gjelder de materielle vilkår for ileggelse av konkurskarantene, representasjon av det offentliges interesser under behandlingen av saker om konkurskarantene og spørsmål om offentliggjøring av kjennelser om konkurskarantene. Les nærmere Konkursrådets uttalelse nr. 44. BÅH


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS