Fra

Adresse

0000 Sted

 

 

Til 

Adresse

0000 Sted                  

Dato dd.mm.åå

 

KONKURSVARSEL

Jf. konkursloven § 63, 2. ledd

 

 

De oppfordres med dette til å betale min utestående lønn fra firma ……. til min konto ………. innen to uker fra dato fra forkynnelsen av dette varsel .  

 

 

 

 

Forfalte krav :

                        Til gode lønn for perioden………….               kr.

                        Renter 12% fra forfallsdato                                         kr.

                        Gebyr ved forkynnelse av dette varsel              kr. _________

                        Sum                                                                            kr.__________

 

 

 

 

Dersom betaling ikke er skjedd innen fristen, gir det adgang til å begjære konkurs åpnet etter konkursloven § 63. De gjøres herved oppmerksom på at insolvens ved behandling av konkursbegjæringen i alminnelighet skal antas å foreligge, når betaling uteblir etter at konkursvarsel i henhold til konkursloven §63 er forkynt for Dem.

                                                                                  

 

                            

 

Underskrift

 

 

 

Sendes hovedstevnevitnet/Lensmannen i den kommunen arbeidsgiveren har hovedkontor