KONKURSBEGJÆRING TIL TINGRETTEN

Jf. konkursloven §§ 60 og 63 (lønnskrav)

 

Dato : dd.mm.åå

Saksøker:        Navn

Adresse

Postnummer, sted

Telefon/telefaks/E-post

 

Saksøkt:          Arbeidsgivers navn

                        Adresse

                        Postnummer, sted

                        Organisasjonsnummer

Bransje 

                        Styreformann (navn, adresse)

                        Telefon/telefaks/E-post

 

Grunnlag for konkurs:

Saksøkte skylder saksøkeren følgende beløp :

           

Lønn    i perioden dd.mm.åå- dd.mm.åå          kr.

                        Feriepenger                                                     kr.

                        Renter                                                             kr.

                        Andre omkostninger                            kr.

                        Gebyr                                                             kr._________

                        Sum                                                                kr._________

 

Saksøkte er krevd for gjelden som er klar og forfalt (rekommandert påkrav)Vedlegg nr. 1

Konkursvarsel med betalingsfrist er forkynt for saksøkte                                 Vedlegg nr. 2

Firmaattest for saksøkte                                                                                             Vedlegg nr. 3

Kopi av arbeidskontrakt/lønnsslipp/annen dokumentasjon                               Vedlegg nr. 4

 

Jeg er fritatt for innbetaling av sikkerhetsstillelse etter konkurslovens § 67 fjerde ledd.

 

Saksøker begjærer herved saksøktes bo tatt under tingrettens behandling som konkursbo, jf. konkursloven § 60, jf. § 63

 

 

Underskrift

 

Begjæringen i 5 likelydende eksemplar