Rundskriv

DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

05.07.91

RUNDSKRIV G-88/91 (57)
2533/91 A-A APJ/ebl

Samtlige skifteretter

ØKT INNSATS FOR GRANSKING I KONKURSBOER SOM MANGLER MIDLER TIL BOBEHANDLINGEN

I forbindelse med regjeringens opptrappede innsats mot økonomisk kriminalitet er Justisdepartementet gitt en tilleggsbevilgning i årets reviderte nasjonalbudsjett på 2 millioner kroner. Midlene er forutsatt brukt til en prøveordning hvor skifterettene i særlige tilfelle kan fortsette bobehandlingen i konkursbo som ellers ville blitt innstilt fordi det mangler midler til bobehandlingen. Prøveordningen vil få en varighet på ett år.

Prøveordningen vil i første rekke rette seg mot de boer hvor det foreligger indikasjoner på økonomisk kriminalitet. Formålet med fortsatt bobehandling vil være å avdekke forhold som kan sette påtalemyndigheten i stand til å etterforske/forfølge saken videre. Ethvert brudd på lovverket vil imidlertid ikke automatisk tilsi fortsatt bobehandling. Skifteretten vil her måtte vurdere både hvor sterke indikasjoner på økonomisk kriminalitet som foreligger, og hvor grove overtredelser som kan være inne i bildet.

Videre vil det det ofte i tilknytning til mistanke om økonomisk kriminalitet foreligge andre forhold som gjør det ønskelig å fortsette bobehandlingen, f.eks forhold som tyder på at en gransking vil kunne skaffe ekstra midler til boet. Prøveordningen utelukker ikke fortsatt bobehandling i disse tilfellene, men en understreker at hovedformålet med ordningen er å avdekke økonomisk kriminalitet.

Midlene vil bli holdt i en sentral pott. Skifteretten vil imidlertid selv kunne beslutte fortsatt bobehandling. Beslutningen må umiddelbart rapporteres til departementet. Rapporteringen bør skje både ved eget brev, samt ved telefonisk henvendelse til departementet v/førstekonsulent Anne Pauline Jensen, tlf. 02 34 54 33, eventuelt til forværelset tlf. 02 34 54 11. Dette er nødvendig da det kan bli aktuelt på meget kort varsel å stanse ordningen dersom midlene blir brukt opp. Skifterettens beslutning må angi en grense for hvilket beløp som kan belastes staten i boet. Maksimumsgrensen settes til kr. 100.000,-. Beløp ut over dette kan bare unntaksvis pådras, og vil kreve departementets forhåndsgodkjenning. Med mindre det finnes reelt grunnlag for å bruke maksimumsbeløpet, bør det settes en lavere ramme i den enkelte sak.

For at ordningen skal virke etter hensikten må skifteretten innskjerpe bostyrers plikt til å orientere skifteretten i god tid før boets ordinære midler er oppbrukt. Skifteretten må ikke komme inn på et så sent tidspunkt at ansvar for staten allerede er pådratt.

Det antas i de fleste tilfeller ikke hensiktsmessig å trekke inn påtalemyndigheten i beslutningsprosessen. Den vil komme inn i neste fase dersom saken oversendes påtalemyndigheten for videre etterforskning. Det bør imidlertid opprettes formalisert kontakt mellom skifteretten og påtalemyndigheten på stedet, hvor man kan drøfte erfaringene med effekten av fortsatt bobehandling.

For at ordningen skal få best mulig effekt kan det også være nødvendig med nær kontakt med påtalemyndigheten på forhånd, bl.a. for å unngå unødvendig dobbelbehandling. Slik kontakt vil også kunne bidra til at man sikrer seg en adekvat og rask oppfølging av påtalemyndigheten i de boer eller saker som skifteretten sender over.

Utgiftene til denne ordningen skal posteres på kap. 414 på en ny post 21.

Etter fullmakt

Geir Engebretsen
avdelingsdirektør

Per-Arne Skogstad
underdirektør

Saksbehandler: førstekonsulent Anne Pauline Jensen (02-34 54 33)