Kostnadseffektiv bobehandling

Økt brøk av elektronisk kommunikasjon er egnet for å rasjonalisere bobehandlingen. Stadig flere bobestyrer har tatt i bruk internett og elektronisk kommunikasjon i bobehandlingen. Konkursrådet arbeider i disse dager med et høringsnotat hvor det lanseres flere forslag for å rasjonalisere bobehandlingen ved økt bruk av elektronisk kommunikasjon.

Økt brøk av elektronisk kommunikasjon er egnet for å rasjonalisere bobehandlingen. Stadig flere bobestyrer har tatt i bruk internett og elektronisk kommunikasjon i bobehandlingen. Konkursrådet arbeider i disse dager med et høringsnotat hvor det lanseres flere forslag for å rasjonalisere bobehandlingen. Bruk av internett som kommunikasjonsmedium i bobehandlingen er tatt i bruk av flere advokatfirmaer. Advokatene Edvard T. Eide og Asbjørn Røvik i Kristiansund, www.advokatkontorer.no har sammen med et datafirmaet IDL Media AS utarbeidet et program for å legge ut informasjon om de konkursboene de har til behandling på Internett. Systemet fungerer slik at kreditorene får oppgitt et passord og kan laste ned · Kunngjøring · Innberetninger · Fordringslister · Varsel om fordringsprøvelse · Varsel om at boet tas opp til slutning o.l. Eide & Røvik opplyser at systemet har medført at de har spart betydelige kostnader i form av porto. Advokatfirmaet Grette & Co Da. i Oslo har også tatt i bruk internett som kommunikasjonskanal mellom boet og kreditorene i bobehandlingen. Se nærmere Advokatfirmaet Grette & Co. Advokatfirma Ro, Sommernes & Co. DA har lagt innberetninger - i boer som har allmenn interesse - ut på Internett. I noen tilfeller har man også fått samtykke av skifteretten etter kkl § 156 om at dette kan erstatte utsendelse til kreditorene. (Kreditorene har da fått varsel om at beretningen vil bli lagt ut på Internett og at de som har behov for å få den pr. post kan henvende seg til advokatfirmaet å få den på "gamlemåten"). Ro, Sommernes & Co opplyser at nesten ingen har tatt kontakt og bedt om å få beretningen i posten. Konkursrådet etablerte våren 2001 en gruppe for å arbeide med effektivisering og forenkling av konkursbobehandlingen (rasjonaliseringsgruppen). Prosjektets formål er å rasjonalisere bobehandlingsrutinene og avlaste bobestyrer for rutinemessige oppgaver slik at det blir mer tid og ressurser til søking etter eiendeler. Et nøkkelord i prosjektet er økt bruk av elektronisk kommunikasjon i bobehandlingen. Hovedideen i rasjonaliseringsgruppens endringsforslag er økt bruk av Brønnøysundregistrenes internettsider og databaser som grunnlag for elektronisk informasjonsutveksling i bobehandlingsprosessen. Mest mulig informasjon om bobehandlingens åpning, fremdrift og avslutning skal formidles gjennom Konkursregisteret, og bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler foreslås implementert i alle stadier av bobehandlingen; fra den første kunngjøringen om konkursåpning til avslutning av bobehandlingen. Det påhviler i dag bobestyrer flere meldeplikter til ulike registre i forbindelse med åpning og avslutning av konkursbehandlingen. Også denne siden av bobehandlingen tenkes rasjonalisert gjennom økt kommunikasjon og automatisk overføring av opplysninger mellom de ulike registrene. Konkursrådet arbeider i disse dager med å fullføre er høringsnotat som forventes sendt ut på høring i slutten av oktober.


Tips en venn Skriv ut