Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Lagmannsrettsavgjørelser: salær til bobestyrer

Salærfastsettelse til bobestyrer - konkursloven § 157.

Ved fastsettelsen kan skifteretten ta utgangspunkt i det oppgitte timeantallet og en timepris. Timeprisen vil variere avhengig av bobestyrerens kvalifikasjoner, om arbeidet er satt bort til fullmektiger og/eller kontorpersonale. I det skjønn som skal utøves kan det i tillegg legges vekt på andre momenter, jf Justisdepartementets rundskriv G 143/85.

Instans: Borgarting lagmannsrett - kjennelse 8 mars 2000

Sak nr: 00-00525 K/04

Instans: Borgarting lagmannsrett - kjennelse 15 desember 1999

Sak nr: 99-02879 K/04

Sakene gjelder: Begge kjennelsen gjelder kjæremål fra bobestyrer mot skifterettens fastsettelse av bobestyrers salær.

Oslo skifterett har i de to kjennelser som ligger til grunn for lagmannsrettens avgjørelser gitt utførlige redegjørelser for fremgangsmåten ved salærfastsettelse. Lagmannsretten har i begge kjennelsene sluttet seg til skifterettens fremgangsmåte og skjønnsutøvelse.

For arbeid bobestyreren utfører selv vil det være naturlig å ta utgangspunkt i den offentlige satsen som tilstås for advokattjenester. Denne satsen gis deretter et visst påslag avhengig av hvor vanskelig eller kvalifisert arbeid det gjelder. Særlig for arbeid i den hektiske og ofte kritiske perioden rett etter boåpning kan det være grunn til et betydelig påslag på satsen. I den seneste av disse sakene ble det for arbeid i den perioden gitt et påslag på 80 %.

Arbeid utført av bobestyreren selv vil kunne faktureres med opp til 1000 kroner pr time. For arbeid utført av fullmektiger vil en passe timesats kunne være 600-700 kroner. Arbeid utført av særlig kvalifisert kontorpersonale ble i den ene saken godtgjort med 400 kroner pr time. Alminnelig kontorhold er innbakt i den alminnelige satsen bobestyreren får.

Som hovedregel skal det tas utgangspunkt i den benifiserte satsen på det tidspunkt oppdraget ble avsluttet. Strekker bobehandlingen seg over et lengre tidsrom og det er utbetalt forskudd, vil det likevel være naturlig å bruke satsen på det tidspunkt forskuddet ble utbetalt.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS