Lønnsgarantiordningen redusert fra årsskiftet

Departementet skriver i Ot.prp. nr. 9 (2004-2005) at "Utgiftene til staten i samband med lønnsgarantiordninga har auka kraftig dei seinare åra. Det er difor naudsynt med tiltak som kan avgrense utgiftene. Departementet foreslår difor at grensa for maksimal dekning gjennom lønnsgarantiordninga vert redusert frå 3G til 2G (frå kr. 176 334 til kr. 117 556)." Departementet har videre regnet ut at endringane vil innebære en reduksjon av lønnsgarantiutbetalingane på om lag 26 mill. kroner for 2005. Den årlige innsparingen for de senere år er regnet til å være om lag 53 mill. kroner. Forslaget fra departementet ble, mot SVs to stemmer, videreført i Kommunalkomiteéns innstilling. Komiteéns flertall, representantene fra Høyre, Fremkrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet uttalte til forslaget: Fleirtalet ser det som viktig at endringane skal ha eit tilsnitt som ikkje gir vesentleg dårlegare vilkår for majoriteten av arbeidstakarane som vert råka av konkurs hos arbeidsgjevar. Med bakgrunn i at den gjennomsnittlege utbetalinga pr. arbeidstakar var om lag 55.000 kroner i 2003, og maksimalgrensa vert foreslått redusert til 2 G, meiner fleirtalet at dette er ivaretatt. Representantene fra SV stemte i mot forslaget, og bemerket: Endringen vil ramme et lite mindretall som trenger en slik ordning. Det er verd å merke seg at beregnet innsparing er 26 mill. kroner i 2004 og at regjeringspartiene mener det er greit å belaste mennesker som har mistet jobben med et slikt kutt. I praksis betyr innstrammingen at de som har det største behovet for økonomisk bistand i en slik situasjon, blir rammet hardest. Lovendringen ble vedtatt og trådte i kraft allerede ved årsskiftet. Endringen får således virkning for alle boer hvor begjæringen er innkommet tingretten (skifteretten) etter 1.1.2005.


Tips en venn Skriv ut