Lovbestemt pant for boomkostninger trer i kraft fullt ut fra 1. juli 2008

Lovbestemt pant for boomkostninger trådte delvis i kraft 1. juli 2005. Legalpanteretten gikk fra denne dato foran både nye og eldre utleggspant, og foran avtalepant etablert etter ikrafttredelsen. Fra 1. juli 2008 gjelder legalpanteretten også for avtalepant etablert før ikrafttredelsen.

Ved endring av panteloven i 2004, ble det gitt regler om lovbestemt pant for boomkostninger, jf. panteloven § 6-4. Legalpanteretten medfører at konkursboet har lovbestemt pant i ethvert formuesgode beheftet med pant som tilhører skyldneren, og som kan være gjenstand for utlegg eller konkursbeslag. Legalpanteretten går foran både avtalepant og utleggspant. Konkursboet har også lovbestemt pant i formuesgoder som en tredjeperson har stilt som sikkerhet for konkursskyldnerens gjeld (realkausjon), når sikkerheten består på åpningstidspunktet.

 

Lovendringen trådte delvis i kraft 1. juli 2005. Legalpanteretten gikk fra denne dato foran både nye og eldre utleggspant, og foran avtalepant etablert etter ikrafttredelsen. Fra 1. juli 2008 gjelder legalpanteretten også for avtalepant etablert før ikrafttredelsen, jf. overgangsbestemmelsen i lov 23. april 2004 nr. 18 om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover.

 

Lovavdelingen har i brev av 14. juni 2005 gitt en redegjørelse for lovendringene, denne finner du her.

Konkursrådet har i tidligere artikler gitt grundige omtaler av lovendringene. Du kan også lese en utførlig redegjørelse om legalpantregelen i artikkelen til advokat Reidar Myhre fra mars 2005 og i spesialoppgaven av Laila Birgitte Hegard.


Tips en venn Skriv ut