Merverdiavgift ved realisasjon av pant

Konkursrådet behandler i en ny uttalelse de avgiftsmessige konsekvenser av ulike måter å realisere pantsatte gjenstander. Abandonering utløser ikke merverdiavgift, men skyldneren vil få plikt til å beregne merverdiavgift dersom salget for øvrig er avgiftspliktig når han videreselger de pantsatte gjenstander. Overføring til panthaver kan tenkes å utløse avgiftsplikt for boet. Og hva gjelder i tilfelle ved videresalg fra panthaver og i tilfeller hvor panthaver har tiltrådt pantet før konkursåpning? Konkursrådet finner det uheldig at ulike realisasjonsmåter gir forskjellige avgiftsmesige konsekvenser, og anbefaler at Finansdepartementet ser nærmere på reglene. Les uttalelse nr 30.


Tips en venn Skriv ut