Du er her: Hjem/Fagstoff/Arkiv

MERVERDIAVGIFTSREFORMEN OG BOBEHANDLING

OSLO SKIFTERETT OG BYSKRIVEREMBETE Bobestyrere i konkursbo og dødsbo Oslo, 22 juni 2001

Som kjent innføres fra l juli 200l merverdiavgift på tjenester. Dette vil influere på bobehandlingen. I den anledning vil Oslo skifterett vise til at en del av de spørsmål som reformen reiser er behandlet av Konkursrådet i en sin uttalelse nr 34, av 8 juni 2001. Denne uttalelsen ligger på Konkursrådets sider på Internett, adresse www.konkursradet.no.

Det legges til grunn at arbeidet som bobestyrer ikke omfattes av unntaket for offentlige tjenester.

Spørsmålet om faktureringsplikten, som i utgangspunktet innebærer at advokater etter l juli skal fakturere innen 30 dager etter at advokattjenesten er utført, er foreløpig uavklart. Spørsmålet er forelagt Justisdepartementet av kst sorenskriver i Valdres.

Skifteretten forutsetter for øvrig at bobestyrerne foretar fakturering av sine tjenester og innbetaling av merverdi i henhold til de krav som følger av merverdiavgiftslovgivningen. Skifteretten kan så langt ikke se at denne tilsier endring i praksis som gjelder for -salærfastsettelser og salærforskudd. I utgangspunktet vil det som er nedfelt i vårt brev av 8 november 2000 om "Prinsipper for salærfastsettelser i konkurs- og tvangsavviklingsboer" side 3 fortsatt gjelde. Det heter der bl a :"Det vil neppe være naturlig å be om utbetaling mer enn en gang pr år, i alle fall bør opptjent salær overstige kr 50000. Utgangspunktet er fullstendig honorering ved arbeidets avslutning."

Når det gjelder gebyret, legges fra Oslo skifteretts side til grunn at dette ikke skal beregnes mva av. Dette er ikke beløp som faktureres av bobestyrer, men som skifteretten avregner. Det som blir mva-pliktig, er derfor den merinnsats som advokaten yter gjennom sine tjenester. Dette kan reise spørsmål i forhold til rekvirentansvaret på kr 20 000, og som forutsettes som gjeldende norm av hva bobehandlingen i slike tilfelle maksimalt bør koste når det ikke er andre midler i boet. Oslo skifterett vil inntil eventuelt annet bestemmes av kompetent myndighet, legge til grunn at i de tilfelle hvor bobehandlingen, gebyr samt advokatinnsats, vil utgjøre hele det beløp som rekvirentansvaret innebærer, vil merverdiavgift kunne belastes i tillegg i henhold til kkl § 73 tredje ledd.

Dette brev sendes også Justisdepartementet til orientering og eventuell tilbakemelding.

For øvrig ber vi om at alle bobestyrere sender inn sin e-mailadresse til seksjonssjef Kjersti Bratseth, navn: kjersti.bratseth@domstol.no slik at vi kan lagre adressene til bruk for senere utsendelse av informasjon mv.

Oslo skifterett og byskriverembete

Anne Cathrine Frøstrup

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS