Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Motregning i bankinnskudd

FINANSAVTALELOVEN § 29 – FORBUD MOT MOTREGNING I BANKINNSKUDD. Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25.06.99 trådte i kraft 01.07.00. I lovens § 29 er det et generelt forbud mot motregning i innestående på konto. Bankenes adgang til å motregne i innestående på konto er ved denne loven innskrenket i forhold til rettstilstanden før lovens ikrafttredelse. Innskrenkningen gjelder også i konkurs og gjeldsforhandlingstilfellene. Konkursrådet har i denne forbindelse oppdatert noen av sine uttalelser. Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25.06.99 trådte i kraft 01.07.00. Lovens § 29 første ledd lyder: ” Institusjonen kan ikke utøve tilbakeholdsrett eller foreta motregning i innestående på konto, unntatt for forfalte krav som springer ut av kontoavtalen. Institusjonen kan likevel utøve tilbakeholdsrett eller foreta motregning for krav som er oppstått som følge av et straffbart forhold.” Det fremgår av forarbeidene til loven (Ot.prp nr 41:) at dette er et generelt forbud. Forbudet gjelder både i forbrukerforhold og i forhold til næringsdrivende. Motregningsforbudet kan fravikes ved avtale utenfor forbrukerforhold. Forbudet gjelder motregning i alle typer konti, ikke bare brukskonti. Således er motregningsadgangen innskrenket i forhold til rettstilstanden før finansavtaleloven. Flertallet i kommisjonen foreslo i NOU 1994:19 at det generelle motregningsforbudet ikke skulle gjelde ved konkurs eller gjeldsforhandling hos kontohaver. For disse situasjonene skulle det ikke gjøres noen endring i rettstilstanden slik at motregningsforbudet under konkurs og gjeldsforhandling kun skulle gjelde i brukskonti. Departementet sluttet seg ikke til dette. Etter departementets syn var det ingen grunn til å fravike den ordningen som etter grundig overveielse ble etablert gjennom dekningsloven. Det ble dermed ikke foreslått noen særregel for konkurs og gjeldsforhandlingstilfellene. Dekningsloven § 8-1 er ikke forandret i forbindelse med vedtakelsen av finansavtaleloven. Motregningsadgangen i og utenfor konkurs er fortsatt den samme. Den generelle innskrenkningen i bankenes motregningsrett gjelder dermed også i konkurs og gjeldsforhandlingstilfellene. I forfalte krav som springer ut av kontoavtalen kan det motregnes. Eksempler på dette er overtrekksrente og gebyrer. Konkursrådet har på bakgrunn av det ovennevnte oppdatert følgende artikler: - Søking etter boets eiendeler pkt 10.2. - Spørsmål fra Pål S. Schau med svar fra Knut Rønning i Konkursforum. - Fremstilling av hovedlinjene i konkursloven og dekningsloven. ”Kreditorfellesskapet ved insolvensbehandling av bo”, punkt 3.3 i omhandlingen av dekningsloven.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS