Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ny beslutning fra Høyesterett om rettsvern i biler

For å oppnå rettsvern for salgspant i biler, må salgspantet tinglyses og pantekravet spesifiseres på tinglysningsblanketten. Pantekrav som kun er oppført på underliggende panteavtaler, får ikke rettsvern.

Høyesteretts ankeutvalg avsa 14. mars 2012 dom om salgspant i biler. Tvisten sto mellom Santander Consumer Bank AS og konkursboet til Vendita AS. Banken hadde ytt lån og tatt salgspant i biler tilhørende Vendita AS, som drev utleie av biler.

I flere tilfeller ble pant i to eller flere biler oppført i samme tinglysingsblankett. Men det beløpet som ble oppgitt på tinglysningsblanketten, var ikke det samlede lån for bilene, men det høyeste enkeltlån. Høyesterett fastslo at de salgspantavtalene som ikke var registrert ikke kunne få rettsvern etter rettsvernsvilkårene i panteloven § 3-17 fjerde ledd. Kun de lån som var oppgitt på tinglysningsblanketten, fikk rettsvern.

Høyesterett uttalte at ”Etter § 3-17 fjerde ledd må avtalen ”nevne” blant annet kjøpesummen eller innkjøpslånet. En felles panteavtale som bare nevner det høyeste innkjøpslånet, kan etter utvalgets oppfatning ikke tilfredsstille § 3-17 fjerde, jf. tredje ledd”.

Beslutningen kan leses i sin helhet her: http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2012-00556-u.html

 


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS