Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ny korrupsjonslovgivning

Straffelovrådet har nå kommet med sin innstilling om ny straffelovgivning mot korrupsjon. Rådet går inn for at det innføres en alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon. Bestemmelsen vil omfatte korrupsjon i både offentlig og privat sektor, og vil ramme både aktiv og passiv korrupsjon.
I 1999 undertegnet Norge Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon. Konvensjonen har et svært bredt virkeområde, og omfatter så vel aktiv som passiv korrupsjon i både offentlig og privat sektor. I forbindelse med ratifiseringen av konvensjonen ble straffelovrådet gitt i mandat å utrede de nødvendige tilpasninger i norsk rett. Rådets arbeid har nå munnet ut i et forslag om en ny straffebestemmelse, plassert i straffelovens kapittel 26 under overskriften ” Bedrageri, utroskap og korrupsjon”. Bestemmelsen har i lovutkastet fått følgende ordlyd: § 276a skal lyde: «Den som for seg eller andre krever eller mottar en utilbørlig fordel, eller aksepterer løfte om en sådan i anledning tjeneste, verv eller oppdrag eller medvirker dertil, straffes for korrupsjon med bøter eller fengsel inntil 3 år. På samme måte straffes for korrupsjon den som gir, tilbyr eller lover noen en utilbørlig fordel i anledning tjeneste, verv eller oppdrag for å oppnå en ytelse for seg eller andre eller medvirker dertil. Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om korrupsjonshandlingen er grov skal det særlig legges vekt på om handlingen er forøvd av offentlig tjenestemann eller noen annen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling eller virksomhet, om saken omfatter store verdier, eller om det forelå risiko for betydelig tap som følge av korrupsjonshandlingen. Handling som nevnt i annet ledd omfatter også tjeneste, verv eller oppdrag i utlandet og i mellomstatlige organisasjoner.» Utvalget foreslår samtidig å oppheve blant annet § 128 i straffeloven. En eventuell innføring av en slik bestemmelse vil Norge få en samlet regulering av straffelovgivningen mot korrupsjon. Den vil også medføre at vi overholder våre forpliktelser i forhold til Europarådets korrupsjonskonvensjon. Justisminister Odd Einar Dørum sier i en pressemelding at han hilser Straffelovrådets arbeid velkommen. Han uttaler videre at Norge skal bli en ledende nasjon i kampen mot korrupsjon, og justisdepartementet varsler også andre tiltak i kampen mot korrupsjon. Forslaget vil om kort tid bli sendt ut på høring. Hele den offentlige utredningen finner du her.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS