Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ny sak om dobbeltstraff etter EMK, med et annet resultat.

Agder lagmannsrett har i en kjennelse av 10. desember 2002 kommet til at konkurskarantene etter kkl. § 142, 1. ledd nr. 1 omfattes av begrepet ”criminal proceedings” etter EMK prot. 7, art. 4., nr. 1.
Lagmannsretten avviste påtalemyndighetens tiltale for de forhold som tidligere hadde vært lagt til grunn for konkurskarantenen. Retten bemerket at det ville være i strid med forbudet mot dobbel straff i EMK prot. 7, art. 4 nr. 1 å ta ut tiltale for samme forhold som tidligere hadde begrunnet konkurskarantenen. Av kjennelsen fremgår bl.a.: ”Sandefjord tingretts henvisning til avgjørelsen i EMD av 16. juli 2002 kan etter lagmannsrettens oppfatning ikke være avgjørende. De aktuelle engelske bestemmelser har et annet og videre utgangspunkt enn konkurslovens § 142, første ledd nr. 1. Selv om det vil kunne være aktuelt å vurdere om vedkommende har begått en straffbar handling og i så fall tillegge dette vekt, også etter de engelske bestemmelser, er ikke de engelske bestemmelser en direkte reaksjon mot begåtte straffbare forhold, slik den aktuelle norske bestemmelsen er.” Lagmannsretten kom således til det motsatte resultatet som tingretten. Tingrettens kjennelse er tidligere omtalt av konkursrådet. Omtalen av tingrettens kjennelse kan du lese her. Agder lagmannsretts syn ser for øvrig ikke ut til å harmonere med Eidsivating lagmannsretts dom av 22. november d.å., som også har vært omtalt av konkursrådet. Omtalen av denne dommen kan du lese her. Konkursrådet vil følge med på om saken tas videre. Dersom kjennelsen ikke påkjæres vil den bli lagt ut i sin helhet når den blir rettskraftig.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS