Ny skattebetalingslov fra 1. januar 2009

Ny skattebetalingslov, lov 17. juni 2005 nr. 67, samler regelverket om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. Loven har vært gjeldene for merverdiavgift, arveavgift, toll og særavgifter fra 1. januar 2008, men gjelder fra 1. januar 2009 også for skatter og avgifter til folketrygden.

Til den nye skattebetalingsloven er det gitt en hovedforskrift (skattebetalingsforskriften) som også vil gjelde for de krav loven trådte i kraft for fra 1. januar 2009.

Først og fremst er ny lov og forskrift en teknisk revisjon og forenkling av gjeldende regelverk, men det er også gjort enkelte materielle endringer. Blant annet er rentereglene blitt mer enhetlig. Videre kan alle skatte- og avgiftskrav etter den nye loven motregnes mot hverandre, fullt ut, både i og utenfor konkurs. Dette innebærer at staten (skatteoppkreveren) nå har adgang til å motregne skyldig arbeidsgiveravgift mot et konkursbos krav på refusjon av mva. Regler om dekningsrekkefølgen ved motregning av skatte- og avgiftskrav er nå fullt ut regulert i den nye skattebetalingsforskriften. Når det gjelder bestemmelser om ansvar for skifteforvaltere under bobehandlingen og for styremedlemmer mv. når selskaper og andre skattepliktige innretninger oppløses er det gjort enkelte presiseringer i lovteksten som ikke er ment å innebære materielle endringer av ansvarsbestemmelsene.


Tips en venn Skriv ut