Nye lovendringer fra 1. januar

Lønnsgarantiordningen endres og utvides ved inngangen til 2013. 

Flere sider av lønnsgarantiordningen endres fra og med 1. januar 2013. Endringene gjelder konkursbo med fristdag etter denne datoen.

Konkursrådet har tidligere omtalt planene om økning av dekningsperioden for forfall av lønnskrav. Denne utvidelsen av dekningsperioden er en av en flere endringer i lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover, og innebærer at en arbeidstaker fra og med 2013 får dekning av staten for lønnskrav forfalt innen tolv måneder før fristdagen i konkurs, mot tidligere fire måneder.

Et formål med denne endringen er å dempe virkningene av sosial dumping, heter det i Stortingsproposisjonen om lovendringene: ” Det fremgår både av Arbeids- og velferdsetatens statistikk og av de klagesakene departementet behandler at det ofte er utenlandske arbeidstakere som blir rammet av disse begrensningene i regelverket.” Videre heter det at “Disse arbeidstakerne har ofte dårligere norskkunnskaper, samt manglende kunnskap om og forståelse av regelverket, noe som både kan forsinke og vanskeliggjøre prosessen med å inndrive utestående lønnskrav. Det kan også være grunn til å tro at utenlandske arbeidstakere aksepterer lønnsutsettelser og andre lovnader fra useriøse arbeidsgivere i større grad enn norske arbeidstakere”.

Videre innebærer lovendringene fra 2013  flere endringer og justeringer i lønnsgarantiordningen: 12-månedersfristen vil være absolutt, i motsetning til den tidligere 4-månedersgrensen som hadde visse delvis skjønnsmessige unntak. Den samme 12-månedersgrensen vil gjelde dekning for renter og inndrivelseskostnader. Disse endringene gjelder lønnsgarantiloven § 1. Dekning av både lønnskrav, renter og inndrivelseskostnader innenfor de nevnte 12 måneder gir staten fortrinnsrett for regresskrav, jf endringer i dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 1 andre ledd.

I tillegg blir flere arbeidstakere unntatt hovedregelen om at den som begjærer konkurs skal stille sikkerhet for kostnadene ved bobehandling: En arbeidstaker med rett til dekning av lønnsgarantiordningen er fra 2013 unntatt kravet til økonomisk sikkerhet ved åpning av konkurs, jf endringer i konkursloven § 67, uavhengig av om arbeidstakerens krav er fortrinnsberettiget etter dekningslovens regler, slik regelen var tidligere. Den samme fritakelsen for sikkerhetsstillelse gjelder arbeidstakere som har vært daglig leder eller styremedlem i den konkursrammede virksomheten.

Maksgrensen på dekning gjennom statens lønnsgarantiordning vil fortsatt være to ganger grunnbeløpet i folketrygden og til sammen seks måneders lønn. 

NAV oppfordrer bostyrere til å videreformidle regelendringene til arbeidstakere i bo som bruker papirvarianten av søknadsblankett A om lønnsgarantidekning. I veiledningen til den elektroniske varianten av blankett A er det henvist til informasjon om regelendringene i veiledningen.

Mer informasjon om regelendringene finnes på NAVs nettsider for henholdsvis arbeidstakere og bostyrere


Tips en venn Skriv ut