Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Nye regler om pant i driftstilbehør

Lov av 1. juni 2001 nr. 28 om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover innebærer at pant i driftstilbehør får rettsvern ved registrering i Løsøreregisteret. De nye reglene medfører også at det ikke lenger er et krav at slikt pant må tas sammen med eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom. Hensikten med endringene er å sikre større fleksibilitet og praktisk forenkling når det gjelder adgangen til å pantsette driftstilbehør i næringsvirksomhet. Det er også vedtatt endringer i tvangsfullbyrdelsesloven, slik at hovedregelen ved utlegg blir at fast eiendom og driftstilbehør skal realiseres hver for seg. Samtidig er reglene om tvangsbruk utvidet til også å gjelde driftstilbehør. Stortinget har også vedtatt enkelte andre endringer i panteloven og tinglysningsloven som har sammenheng med endringene i reglene om pant i driftstilbehør samt endringer som gjelder hhv. panteadgangen for næringsdrivende i landbruket og pantsettelse av registrert motorvogn. Lov av 1. juni 2001 nr. 28 om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover gjelder fra 1. juli 2001. Panterett i driftstilbehør som er tinglyst i grunnboken før lovens ikrafttredelse, må tinglyses i Løsøreregisteret innen ett år etter ikrafttredelsen. For slik registrering av eldre panteretter skal det ikke betales rettsgebyr. Eldre panteretter som tinglyses i Løsøreregisteret innen utløpet av fristen, beholder rettsvern og prioritet etter tidligere lovgivning. For namsutlegg i driftstilbehør som tinglyses i Løsøreregisteret innen ett år etter ikrafttredelsen, får panteloven § 5-13 anvendelse, men slik at treårsfristen i første ledd første punktum skal regnes fra tidspunktet for re-tinglysing. Endringer i tvangsfullbyrdelsesloven gjelder for saker om tvangsfullbyrdelse der begjæringen om tvangsfullbyrdelse inngis etter at loven er trådt i kraft. Begjæring om tvangssalg av driftstilbehør som fremmes innen ett år etter lovens ikrafttredelse, skal være vedlagt attest fra grunnboken om eierforholdet og registrerte heftelser. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-6 annet ledd annet og tredje punktum gjelder tilsvarende for slike begjæringer. For ytterligere informasjon om lovendringene se Innst.O. nr. 71 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 27 (2001-2002).
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS