Offentlighet ved konkursbobehandling

Konkursrådet har avgitt en uttalelse om allmennhetens innsyn i konkursboer. Offentlighetsprinsippet er en grunnpilar i rettspleien. Det er også stor pågang fra bl.a. pressen for å få tilgang til informasjon. På den annen side er det også regler om taushetsplikt.

Skiftedommer Finn Kløvstad (bildet), som er medlem i Konkursrådet, har vært behandlende medlem for denne saken i Konkursrådet. Han uttaler at loven både gir plikt til å gi informasjon og taushetsplikt. Mange praktisk viktige situasjoner er ikke lovregulert. I disse situasjoner må en avveie de ulike hensyn.

Konkursrådet anbefaler at det ikke gis opplysninger om konkursbegjæringer som har innkommet til retten før rettsmøte er berammet. Når rettsmøtet er berammet, må det gis informasjon på forespørsel. Konkursrådet anbefaler imidlertid ikke at det oppgis navn på åpne sider på internett.

Kløvstad opplyser at Konkursrådet mener at bostyrets, bobestyrers og borevisors innberetninger er offentlige i den grad de ikke inneholder personlige opplysninger. Bobestyrer må også ha adgang til, innenfor rammen av taushetsplikten, å besvare spørsmål fra allmennheten. På dette punktet må bobestyreren ha anledning til å utøve et skjønn om og i hvilket omfang det skal gis opplysninger.

Konkursrådets uttalelse er foranlediget av flere henvendelser. Har du synspunkter på temaet, er du velkommen med et innlegg i vårt interaktive diskusjonsforum Konkursforum.

Les uttalelse nr 26 i sin helhet.

Gi uttrykk for dine synspunkter i Konkursforum.


Tips en venn Skriv ut