Omstøtelse - ny dom fra Høyesterett

"Høyesteretts dom 20. september 01 (sak 000/427) - Kjells Markiser Spørsmål om omstøtelse i konkurs etter dekningsloven §§ 5-5 og 5-9. Saken reiste også spørsmål knyttet til factoringpant og trekk på kassekredittkonto i forhold til omstøtelse. Høyesterett fastslo at trekk på negativ kassekreditt kan være omstøtelig (jf. tidligere Rt. 1995 side 222 og side 259). Et factoringpant, der pantsetter etter avtalen fortsatt har rådigheten over kundefordringene, hindrer ikke omstøtelse på sikringsstadiet. Påpekt at denne saken lå annerledes an enn Rt. 1992 side 1650. Det ble dissens 4-1 om betalinger til hovedbankforbindelsen (som også hadde factoringpantet) i de siste tre månedene før konkursåpning kunne omstøtes etter dekningsloven §§ 5-9 eller 5-5. Flertallet kom til at tre betalinger, på til sammen ca. 1.8 mill kroner kunne omstøtes. Mindretallet kom til at samtlige betalinger på nesten 5 mill kroner kunne omstøtes, med unntak for nedbetaling på faste lån med 400.000 kroner." Se nærmere omtale i vår domsdatabase. Flere dommer finner du i Konkursrådets domsdatabase.

 

Tips en venn Skriv ut