Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Oppbudsbegjæring kjent ugyldig

Nord-Troms skifterett tok oppbudsbegjæringen inngitt av selskapets registrerte styre til følge og åpnet konkurs ved kjennelse 4 oktober 2001. Lagmannsretten opphevet imidlertid skifterettens konkursåpningskjennelse idet den fant at styret ikke var lovlig valgt og derfor ikke hadde kompetanse til å melde oppbud på vegne av selskapet. Skifterettens kjennelse ble blant annet påkjært av en av selskapets eiere som også var kreditorer i selskapet. Det ble gjort gjeldene at det ved stiftelsen av det oppbudsbegjærte selskapet i 1997 ble valgt et styre og at styresammensetningen ikke senere var gyldig endret. Innledningsvis la lagmannsretten til grunn at den som hevder å være lovlig valgt styreformann i et selskap kan angripe en konkursbegjæring. Videre ble det lagt til grunn at en kreditor som har rettslig interesse i å hindre konkurs også har rettslig interesse i å påkjære en konkursåpnings kjennelse. Lagmannsretten tok deretter utgangspunkt i at kompetanse til å treffe vedtak om oppbud i et aksjeselskap ligger hos styret, jf aksjeloven § 6-18 første ledd. Skifteretten skal av eget tiltak avvise en oppbudsbegjæring som fremsettes av andre enn styret. Lagmannsretten la deretter til grunn at En av selskapets aksjonærer som eide 51% av selskapet krevde i november 2000 at det skulle avholdes ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre. Kravet ble ikke etterkommet av styret. Aksjonæren innkalte likevel til ekstraordinær generalforsamling og valgte nytt styre. Retten viste til at kompetansen til å innkalle generalforsamlingen tilligger i utgangspunktet styret etter aksjeloven § 5-8 nr 1. Dersom styret ikke innkaller til generalforsamling etter loven, selskapets vedtakter eller tidligere generalforsamlingsvedtak, skal skifteretten etter § 5-8 nr 2 innkalle til generalforsamling. Lagmannsretten la til grunn at aksjonæren under enhver omstendighet var uberettiget til selv å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Eneste middel aksjonæren hadde til a angripe styrets beslutning om ikke å ta hans krav om ekstraordinær generalforsamling til følge var å begjære skifterettens medvirkning etter aksjeloven § 5-8 nr 2. Lagmannsretten fant det ikke nødvendig å ta stilling til om styret i hadde misligholdt plikten etter aksjeloven § 5-6 nr 2 til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling slik aksjonæren krevde. Avgjørende for lagmannsretten var at aksjonæren uansett ikke hadde kompetanse til selv å innkalle til ekstraordinær generalforsamling og at valg av nytt styre av den grunn var ugyldig. Styret som hadde meldt selskapet oppbud var etter dette ikke lovlig valgt og hadde følgelig ikke kompetanse til å melde oppbud på vegne av selskapet. Skifterettens konkursåpning ble etter dette opphevet. Les hele dommen hos lovdata.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS