Prinsipiell dom fra Gulating lagmannsrett om omst√łtelse

Gulating lagmannsrett har i en ny dom behandlet krav fra panthaver om utbetaling av salgsprovenyet etter konkursboets omstøtelse av salg av gjenstander som inngikk i tingsinnbegrepspant. Lagmannsretten la til grunn at panteretten ikke på noe tidspunkt forut for konkursen var falt bort. Lagmannsretten fant ikke rettskildemessig forankring for konkursboets syn - at omstøtelsen innebar at verdien av gjenstandene, uavhengig av om salgene skjedde i eller utenfor vanlig næringsvirksomhet, jf panteloven § 3-13, tilfalt kreditorfelleskapet. Det forelå ikke praksis på området fra før, og dommen er et eksempel på bruken av juridisk teori som en sentral rettskildefaktor. Avgjørelsen kan leses her. Vi har tidligere omtalt tingrettens avgjørelse i samme sak - da under overskriften "Omstøtelse til fordel for enkeltkreditor". Denne artikkelen leser du her.

Tips en venn Skriv ut