Rasjonalisering av konkursbehandlingen ved bruk av elektronisk informasjonsteknologi

Konkursrådet har utarbeidet et notat hvor bobehandlingen forslås rasjonalisert ved økt bruk av elektronisk kommunikasjon. Notatet er sendt på høring fra Justisdepartementet.

Notatet omhandler forslag til endringer i konkursloven og konkursregisterforskriften. Endringsforslagene legger opp til at opplysninger på alle stadier i bobehandlingen skal gjøres kjent via Konkursregisterets internettsider. Bruk av Konkursregisterets internettsider som informasjonskanal er ment helt eller delvis å erstatte utsendelser pr. brev og kunngjøringer i aviser og i Norsk Lysingsblad.

Konkursrådet foreslår at kunngjøring om konkursåpning skal skje via Brønnøysundregistrenes internettsider. Kunngjøringen skal fortsatt annonseres i en avis som er alminnelig lest på stedet med en kort annonse hvor det henvises til at nærmere informasjon er lagt ut på Internett. Det foreslås å oppheve ordningen med annonsering i Norsk Lysingsblad. Videre forslår Konkursrådet at Internett brukes til utveksling av informasjon under bobehandlingen. Dette innebærer at innkalling til skiftesamling, varsel om fordringsprøvelse og fordringslisten meddeles kreditorene og andre via Internett.

Det forelås også at boinnberetningen gjøres kjent på Internett fremfor at denne sendes pr. post til hver enkelt fordringshaver. Skyldneren skal fortsatt motta boinnberetningen i papirutgave, og fordringshavere har etter forespørsel til bostyrer krav på å få boinnberetningen tilsendt. Det foreslås også at varsel om innstilling, sluttregnskap og opptak til slutning, innstilling og utlodning av boet gjøres kjent for kreditorene via Internett. Konkursrådet foreslår å legge til rette for at Konkursregisteret skal kunne motta informasjon fra bostyrer elektronisk. Det legges også opp til at det er mulig å tegne elektronisk abonnement både på kunngjøringer om konkursåpning og på oppdateringer og meldinger under konkursbehandlingen.

Forslagene muliggjør at all informasjon vedrørende et konkret bo blir samlet på samme webside. Konkursrådet foreslår at opplysningene som er registrert i Konkursregisteret skal være allment tilgjengelig på Internett i to år etter at konkursbehandlingen er avsluttet. Bruk av Konkursregisterets internettsider som informasjonsutvekslingskanal vil medføre besparelser både for konkursboet og det offentlige. Bostyrers administrative rutiner vil også bli rasjonalisert. Dette frigir tid og økonomiske ressurser som kan benyttes til en grundigere gjennomgang av konkursboet med sikte på å søke etter eiendeler og avdekke mulig økonomisk kriminalitet.

Forslagene fordrer avveininger mot personvernhensyn. Konkursrådet har ved vurderingen av personvern fortatt en avveining mellom den enkeltes behov for diskresjon og hensynet til en rasjonell og kostnadseffektiv bobehandling. Konkursrådet foreslår også at enkelte av bostyrers administrative rutiner overføres til Konkursregisteret. Det foreslås at Konkursregisteret registrerer konkursåpning i grunnboken og lignende realregistre, Verdipapirsentralen, Posten Norge AS, samt Merverdiavgiftsmanntallet. Dette forutsettes å kunne gjøres automatisk ved registrering av konkursen i Konkursregisteret. Høringsfristen er satt til 14. februar 2003. Høringsuttalelser sendes, hvis mulig, pr. e-post til bjorn.age.hamre@jd.dep.no. I tillegg sendes vanlig papirkopi til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 OSLO. Les Konkursrådets notat.

 

Tips en venn Skriv ut