Rekkevidden av styremedlemmers og revisors ansvar overfor konkursboet – dom fra Høyesterett

I dom av 31. august 2009 behandlet Høyesterett spørsmålet om et styremedlem etter aksjeloven § 10-9 jf § 2-19 var ansvarlig for manglende innbetaling av innmeldt aksjeinnskudd ved kapitalforhøyelse. Det sentrale spørsmålet var om styremedlemmers og revisorers ansvar etter den objektive regelen omfatter en reell kapitalforhøyelse eller at det kun kreves at aksjeinnskuddet er gjort opp med frigjørende virkning overfor selskapet. I en 3-2-dissens kom Høyesterett til sistnevnte, slik at styremedlemmet ble frifunnet for ansvar.

Saksgang

Finance Credit AS, senere Finance Credit Norge ASA (FCN), ble stiftet i 1996 med formål om å kjøpe opp fordringsporteføljer til underkurs for etterfølgende inndrivelse og fortjeneste. Det ble også stiftet flere selskaper med tilnærmet samme formål, herunder nye Finance Credit AS (FC).  FC hadde ingen ansatte, men var administrert av morselskapet FCN.

I april 1999 ble FC innvilget en kassakreditt med en ramme på 80 millioner kroner i Sparebanken NOR. Kassakreditten ble i november utvidet til 150 millioner kroner. Kredittrammen ble imidlertid benyttet av FCN, og FC ble ikke tilført noen fordringsporteføljer, slik låneavtalen forutsatte.

Den 20. desember 1999 vedtok FCs generalforsamling at den opprinnelige aksjekapitalen på kr. 50.000,- skulle utvides til kr. 5 000 000,-, hvor FCN tegnet seg for samtlige aksjer. Den 17. januar 2000 ble kr. 4 950 000,- overført fra FCNs konto i Nordlandsbanken til FCs kassakredittkonto. Samme dag overførte FC kr. 4 500 000,- til FCNs konto hos sparebanken NOR.

Spørsmålet for Høyesterett var om disse to disposisjonene måtte ses i sammenheng, med den virkning at kun 450 000 kroner av kapitalutvidelsen kunne anses ”innbetalt” til FC, slik at styremedlemmet hefter for det resterende etter aksjeloven § 10-9 annet ledd jf § 2-19.

Meldingen om kapitalforhøyelsen ble undertegnet av samtlige styremedlemmer i FC den 18. februar, bekreftet av revisor og deretter registrert den 12. mai i foretaksregisteret.

I den aktuelle perioden var styresammensetningen i FC og FCN identisk. I 2002 ble det åpnet konkurs i FC og konkursboet krevde styremedlemmene for det tap selskapet var blitt påført.

Styremedlemmers og revisors ansvar

Høyesterett dissenterte 3-2. Flertallet kom frem til at styremedlemmet måtte frifinnes med den begrunnelse at styremedlemmers og revisors ikke er ansvarlig så lenge aksjeinnskuddet er gjort opp med frigjørende virkning for selskapet. Flertallet, ved førstvoterende, tok utgangspunkt i asl § 2-19. Etter bestemmelsen dekker ansvaret det forhold at den oppgitte og bekreftede aksjekapitalen blir ”innbetalt”, og førstvoterende kom til at ordlyden kun sikter til det oppgjørstekniske. Selv om formålet var ”å sikre kontroll med at innskuddet virkelig blir ytt”, ville det være for langttrekkende dersom uttrykkene i § 10-9 ”skal aksjeinnskuddet være ytet fullt ut” og ”selskapet har mottatt aksjeinnskuddene”, skal anses for å utvide ansvaret utover dette.

Det ble lagt betydelig vekt på at styremedlemmers og revisors objektive ansvar er strengt. Herunder at det ikke var noe vilkår om at vedkommende er å bebreide, men at ansvaret dekker andres forsømmelser og misligheter. Dernest at det etter § 2-19 ikke er noe vilkår om at selskapet er påført noe tap. Ansvaret dekker derimot alt det som måtte mangle mellom innmeldt og reell aksjekapital. I tillegg kan ansvaret gjelde betydelig beløp.

Av betydning for rekkevidden av ansvaret var også om det gjaldt forhold som det er ”lett” å ”forvisse seg om”. Hensynet til ”forutsigbarhet og praktikable ansvarsregler”, herunder ”vanskelige rettslige og faktiske grensespørsmål” ved et mer utvidet ansvar, talte også for at ansvaret etter § 2-19 ikke kunne tolkes så vidt.

Mindretallet på to dommere kom frem til at kroner 4 500 000 av den vedtatte kapitalforhøyelse i FC ikke reelt sett var innbetalt og at styremedlemmet derfor var ansvarlig for dette beløp i medhold av aksjeloven § 10-9, jf. § 2-19.

Les hele dommen her.

 

Tips en venn Skriv ut