Sikring av eiendeler - Del 2 av 4 - Sikring, registrering, verdisetting og realisasjon av boets eiendeler i konkurs

  Sikring av eiendeler
KKL. § 80


Artikkelen er skrevet av Dag Røed i samarbeid med Hans Petter Bjarøy og Geir Buan.

Tilbake til oversikt
 
Lovtekst   Kommentar
§ 80. Sikring, registrering, verdsetting og forsegling av skyldnerens eiendeler m.v.

Med mindre skifteretten beslutter å gjøre det selv, skal bostyreren snarest mulig sørge for at skyldnerens regnskaper og regnskapsmateriale blir sikret og det blir foretatt registrering og verdsetting av skyldnerens eiendeler. Eiendeler som er blitt verdsatt under gjeldsforhandling umiddelbart før konkursen, er det ikke nødvendig å verdsette på ny.

I den utstrekning skifteretten finner det nødvendig eller hensiktsmessig, kan den la skyldnerens eiendeler forsegle. Penger, verdipapirer og andre verdisaker skal bostyreren normalt ta i forvaring.

Skyldneren plikter å være til stede i registreringsforretningen om det forlanges av skifteretten eller bostyreren.
  Kommentarer til § 80 (sikring):

Det er svært viktig at boets aktiva sikres umiddelbart. Dette bør gjøres av bobestyrer direkte etter at boet er åpnet.
Den som påtar seg et oppdrag, bør ha tid til å foreta sikring umiddelbart. Det bør vurderes å bytte låser m.m. På de fleste steder finnes det låssmeder etc. som man på forhånd kan avtale med.

Er boet av et visst omfang og befinner eiendelene seg på flere steder, bør man vurdere bruk av lensmann eller medhjelper umiddelbart.

Sørg for å sikre dataanlegg, maskiner som trenger tilsyn og inngå avtale med nøkkelpersoner i selskapet.

Straks etter at boet er åpnet må debitors forsikringer kontrolleres. Er noen av debitors eiendeler ikke forsikret skal dette forsikres straks, jfr. kkl § 85.

Når det er tvilsomt om det er midler, må panthaver kontaktes før store utgifter til å dekke registrering og sikring pådras.

Viser det seg at eiendelene ikke er forsikret bør en på forhånd ha etablert avtale med et eller flere forsikringsselskap, dette fordi det kan være nødvendig å forsikre eiendelene utenfor kontortid.
 

 

Tips en venn Skriv ut