Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Skatte- og avgiftsunndragelser ved konkurser

I sammendraget heter det bl.a: "Oppgavens formål er å undersøke omfanget av skatte- og avgiftsunndragelser i forbindelse med konkurser og videre studere mulige årsaker til dette omfanget." "Et viktig spørsmål er om det er mulig at brudd på regnskapslovgivningen fungerer som kamuflasje for andre straffbare handlinger, som for eksempel brudd på skatte- og avgiftslovgivningen. Oppgaven viser til at siden bostyrerne har behov for regnskapsinformasjon for å kartlegge konkursboets økonomiske stilling og vurdere om det foreligger mulige straffbare forhold, vil sannsynligvis ikke de kriminelle forhold bli avdekket dersom regnskapene mangler eller er mangelfulle. Omfanget av skatte- og avgiftsunndragelser vil dermed kunne være av en mer omfattende karakter enn hva som går frem av undersøkelsene. En stor del av konkursboene mangler også midler til bobehandlingen. I slike tilfeller vil bostyrer utarbeide en svært enkel innberetning, og det vil da i praksis være få muligheter til å avdekke eventuelle kriminelle forhold. Oppgaven tar her for seg konkursdebitors incentiver til å sørge for at virksomheten ikke inneholder noen verdier ved konkursåpning for å forhindre at eventuelle kriminelle forhold blir avdekket. Dette kan debitor gjøre ved enten å gjøre brudd på oppbudsplikten eller tømme boet for midler." "Med utgangspunkt i en modell som tar for seg økonomisk motivert kriminalitet, studeres en bedrift økonomiske incentiver til å unndra skatter og avgifter. I modellen antas det at den kriminelle handlingen holdes skjult for omgivelsene ved at bedriften for eksempel holder deler av omsetningen utenfor regnskapet. Bedriften vil ha økte incentiver til å være kriminell jo høyere skatteraten og diskonteringsraten av fremtidig inntekt (profitt) er, og jo lavere oppdagelses-sannsynligheten og kostnadene ved å unndra, er. Bedriften vil også unndra en større andel av skatten jo lavere profitten i bedriften er. Oppgaven går deretter inn på om det er en sammenheng mellom unndragelse av skatter og avgifter og konkurser. Det blir hevdet at dersom bedriften unndrar skatter og avgifter og blir avslørt, men mangler midler til å gjøre opp for seg, vil den kunne ha incentiver til å begjære oppbud siden unndragelsene da sjelden forfølges." Les oppgaven.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS