Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Skattedirektoratet snur i motregningsspørsmål

Skattedirektoratet vil igjen motregne skyldig arbeidsgiveravgift mot restitusjon på merverdiavgift under konkurs.

I en dom av Sunnfjord herredsrett fra 18. mars 1994 ble det lagt til grunn at staten ikke kunne motregne skyldig arbeidsgiveravgift til folketrygden mot tilgodehavende på merverdiavgift fordi staten og folketrygden var forskjellige rettssubjekter. Etter dommen uttalte Skattedirektoratet i brev av 04.05.1998 til Skattefuten i Hordaland :

"Ved Sunnfjord herredsretts dom av 18. mars 1994 som blant annet gjaldt motregning i konkurs av renter av for sent betalt arbeidsgiveravgift i restitusjon for merverdiavgift ble det lagt til grunn at folketrygden og staten ikke kunne anses som samme rettssubjekt. Saken var overtatt av Regjeringsadvokaten på statens vegne, og Regjeringsadvokaten fant ikke grunn til ved anke å angripe rettsanvendelsen på dette punkt."

Konkursrådet har av en bobestyrer blitt gjort oppmerksom på at Skattedirektoratet igjen har snudd i denne saken. I et brev til Møre og Romsdal skattefutkontor av 16. februar 2000 skriver Skattedirektoratet:

"Direktoratet anser folketrygden kun som en ordning som administreres av Rikstrygdeverket, og Rikstrygdeverket anses ikke for å være et eget rettssubjekt. [ ] Direktoratet er av den grunn av den oppfatning at arbeidsgiveravgift er et statlig krav. [ ] Da staten i dette tilfellet både er kreditor med hensyn til arbeidsgiveravgiften og og er den som skal utbetale restitusjonsbeløpet på merverdiavgift, vil gjensidighetsvilkåret være oppfylt og motregningen kan foretas på ulovfestet grunnlag. Forannevnte innebærer at direktoratet tilsidesetter det standpunkt som ble tatt i vårt brev av 4. mai 1998 til Hordaland skattefutkontor."

Konkursrådet vil innarbeide de nye opplysningene i anbefalingen "Søking etter boets eiendeler" pkt. 10.2.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS