Skatteplikt for tvangsavviklingsbo

Etter henvendelse fra en bobestyrer har Oslo likningskontor kommet med en uttalelse i spørsmålet om unntaket for skatteplikt etter skatteloven § 2-33 første ledd gjelder for tvangsavviklingsboer.
Et selskap ble som følge av manglende årsoppgjør og revisjonsberetning tatt under Oslo skifteretts behandling som tvangsavviklingsbo. På tidspunktet for tvangsavviklingen bestod selskapets aktiva av tre eiendommer som senere ble realisert. Bobestyrer ønsket i den forbindelse en uttalelse fra Oslo likningskontor om hvorvidt unntaket for skatteplikt etter skatteloven § 2-33 første ledd gjelder for tvangsavviklingsboer. I sitt svar uttaler Likningskontoret at administrasjonsbo har alminnelig skatteplikt etter skatteloven § 2-2 første ledd bokstav h nr 3. Det legges videre til grunn at et tvangsavviklingsbo som avvikles etter reglene i konkursloven og dekningsloven, jf aksjeloven § 16-18 første ledd, faller inn under betegnelsen administrasjonsbo. Tvangsavviklingsboet er derfor i utgangspunktet skattepliktig for alle sine inntekter. Likningskontoret peker videre på at skatteplikten begrenses av skatteloven § 2-33. Det fremgår av denne bestemmelse at insolvent administrasjonsbo, herunder insolvent tvangsavviklingsbo, bare er skattepliktig for inntekt av virksomhet som drives for boets regning.
Tips en venn Skriv ut