Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Styrets handleplikt ved tap av egenkapital

I aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-5 første ledd første punktum jf. § 3-4 er det et krav om at den reelle egenkapitalen skal anses forsvarlig i forhold til risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Hva ligger det i begrepet ”forsvarlig” egenkapital og hvilket ansvar kan styremedlemmer pådra seg ved manglende overholdelse av regelen? Dette er noen av temaene Stud. Jur Ingvill Helstad tar opp i sin særavhandling ved Juridisk fakultet i Oslo. Styrets plikt til å ivareta at selskapet har en forsvarlig aksjekapital innebærer at styret må ta hensyn til sannsynliggjorte verdier og forpliktelser som ikke fremgår av balansen. Selskapets samlede kapitalgrunnlag kan komme inn som ett av flere momenter i forsvarlighetsvurderingen. Styret må derfor vurdere selskapets fremmedkapital og ansvarlig lånekapital kan medføre at en ellers lav egenkapital blir ansett som forsvarlig. Styrets handleplikt består i å selv behandle saken, innkalle generalforsamlingen innen en bestemt tidsfrist og på generalforsamlingen redegjøre for selskapets økonomiske situasjon og til slutt å foreslå tiltak for generalforsamlingen som kan heve selskapskapitalen, eventuelt foreslå selskapet oppløst. Verken aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 3-5 og 3-4 inneholder særlige sanksjonsregler for manglende overholdelse av styrets plikter. Innføringene av bestemmelsene er ikke ment å innføre et objektivt erstatningsansvar. Eventuelt erstatningsansvar for styremedlemmene må vurderes etter aksjelovene § 17-1 og det ulovfestede culpaansvaret. Les mer utfyllende her
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS