Tiltak for sikring av midler til bobehandlingen

JussNett Avis melder at Justisdepartementets lovavdeling har sendt ut noen forslag om tiltak for å sikre midler til bobehandlingen på høring. Bakgrunnen er at Stortinget har bedt Regjeringen utrede ulike alternativer for å sikre at det er nok midler i konkursboene til å drive en forsvarlig bobehandling. Departementet presenterer følgende forslag og muligheter: Legalpant for boomkostninger. Departementet har foreslått at boet får første prioritets legalpant i ethvert formuesgode som skyldneren eier med fem prosent av formuesgodets beregnede verdi for dekning av nødvendige kostnader ved bobehandlingen. Økning av rekvirentansvaret. Det er foreslått at rekvirentansvaret blir knyttet til rettsgebyret (R). Som alternativer er det foreslått at ansvaret settes til 40 eller 45 R (for tiden kr. 26.200 eller kr. 29.475). Alternativt er det foreslått at rekvirentansvaret økes til kr. 25.000 eller kr. 30.000. Etablering av et fond for dekning av boomkostninger. Departementet ber høringsinstansene uttale seg om ønskeligheten av en fondsordning for finansiering av bobehandlingen. En slik ordning kan tenkes organisert gjennom Brønnøysundregistrene og finansiert ved et gebyr ved registrering i Brønnøysundregistrene. Tvungen forsikringsordning. Departementet er åpen for innspill i høringsrunden, men ser selv ikke dette som den mest naturlige løsningen. En ordning av denne typen ville innebære at næringsdrivende fikk plikt til å tegne forsikring til sikkerhet for dekning av boomkostningene. Forsikringsselskapets ansvar måtte i så tilfelle være begrenset beløpsmessig eller på annen måte. Personlig ansvar for boomkostninger. Departementet ber om høringsinstansenes syn på en slik ordning. Det ville i tilfelle være eierne og/eller styremedlemmene som ville ha et slikt ansvar. Departementet antar at et eventuelt ansvar trolig må være begrenset beløpsmessig eller på annen måte. Sikkerhetsstillelse. Departementet presenterer også den mulighet at det enkelte foretak pålegges å stille sikkerhet for en eventuell bobehandling. Det antas at det beløp som i tilfelle må avsettes, må ligge rundt kr. 25.000. Sikkerhetsstillelsen kunne skje ved at beløpet ble satt inn på en sperret konto. Departementet konkluderer med at man ikke er innstilt på å foreslå en slik ordning. Høringsfristen er 18. januar 2002. I høringsnotatet presenteres det også noen andre forslag om endringer i konkurslovgivningen. Les høringsnotatet. Les omtalen i Jussnett avis. Les Konkursrådets uttalelse nr. 24.


Tips en venn Skriv ut