Uttalelse nr. 7 - Forslag om endring av rettshjelploven § 19

Forslag om endring av rettshjelploven § 19. Vedtatt av Konkursrådet 20. mars 1996. Sist oppdatert 1.1.2000

FORSLAG OM ENDRING AV RETTSHJELPLOVEN § 19.

Konkursrådet arbeider for tiden med konkursloven § 105 sett i forhold til menneskerettighetskonvensjonen, og tar sikte på en anbefaling om dette senere.

I forbindelse med dette arbeidet er man allerede nå enige om at skyldneren i forbindelse med fremstilling til rettsmøter om fengslig forvaring etter konkursloven § 105, bør kunne få advokatbistand som dekkes av det offentlige. Dette er det ikke adgang til i dag. Konkursrådet foreslår derfor at rettshjelploven § 19 endres slik at det offentlige dekker kostnadene til advokatbistand for skyldneren i forbindelse med rettsmøtet. Forslaget gjelder kun advokatbistand i forbindelse med rettsmøtet om fengslig forvaring, og ikke ved pågripelse etter kkl. § 105.

Det understrekes at det dreier seg om et fåtall av saker i året, slik at kostnadene for det offentlige ikke vil bli store.

Forslaget er oversendt Justisdepartementet.

Konkursrådet har gitt en egen anbefaling om konkursloven § 105 sett i forhold til menneskerettighetskonvensjonen. Ved ikrafttredelsen av menneskerettsloven 21. mai 1999 er menneskerettighetens stilling styrket i norsk rett.

Justisdepartementet har tatt hensyn til Konkursrådets forslag i sine kommentarer til anvendelse av rettshjelploven. I rundskriv G 73/96.IX 2.7, uttales det at det bør føres en liberal praksis med innvilgelse av fri rettshjelp for så vidt gjelder advokatbistand til rettsmøtet om fengslig forvaring.

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS