Verdivurdering, realisasjon, abandonering - Del 4 av 4 - Sikring, registrering, verdisetting og realisasjon av boets eiendeler i konkurs

  Verdivurdering, realisasjon, abandonering.
KKL. §§ 80, 117b og 117c


Artikkelen er skrevet av Dag Røed i samarbeid med Hans Petter Bjarøy og Geir Buan.

Tilbake til oversikt
 
Lovtekst   Kommentar
§ 80. Sikring, registrering, verdsetting og forsegling av skyldnerens eiendeler m.v.

Med mindre skifteretten beslutter å gjøre det selv, skal bostyreren snarest mulig sørge for at skyldnerens regnskaper og regnskapsmateriale blir sikret og det blir foretatt registrering og verdsetting av skyldnerens eiendeler. Eiendeler som er blitt verdsatt under gjeldsforhandling umiddelbart før konkursen, er det ikke nødvendig å verdsette på ny.

I den utstrekning skifteretten finner det nødvendig eller hensiktsmessig, kan den la skyldnerens eiendeler forsegle. Penger, verdipapirer og andre verdisaker skal bostyreren normalt ta i forvaring.

Skyldneren plikter å være til stede i registreringsforretningen om det forlanges av skifteretten eller bostyreren.

Jfr. også kl. § 85 om bostyrerens oppgaver.

 
  Kommentarer til § 80 (verdivurdering og realisasjon) og § 85, første ledd nr. 3

Det er bostyrers ansvar å sørge for at eiendelene selges så gunstig som mulig for boet. Bostyrer bør derfor vurdere tidspunkt og eventuelle kostnader forbundet ved salget.

For å sikre at boet ikke realiserer eiendelene for billig, er det viktig å vurdere alternative realisasjonsmetoder. Det er derfor nødvendig å foreta nærmere "analyser" av de enkelte metodene.

Det bør understrekes at det ofte kan være lønnsomt for boet å knytte til seg særskilt sakkyndighet i forbindelse med den verdivurdering som skal foretas. Bostyreren bør vurdere om ikke kompetansen, kjennskapen til markedet og markedskontakter ofte innehas av andre enn han selv. Det kan derfor ofte være lønnsomt å knytte til seg dyktige bomedhjelpere. Knytter boet til seg bomedhjelper bør den enkelte bomedhjelpers godtgjørelse avtales før arbeidet settes i gang.

Det er viktig at alternative realisasjonsmetoder er vurdert og bostyrer/bostyret bør i ettertid kunne dokumentere hvorfor det ene alternativ er valgt frem for det andre.
Det er viktig å presisere at hvert enkelt bo må vurderes konkret, men alternative realisasjonsmetoder bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Avklare om det er mulig å overføre leiekontrakten ved leide lokaler.

Følgende alternative realisasjonsmetoder bør vurderes.
 
 1. Eiendelene skal selges enkeltvis.
 2. Eiendelene skal selges en bloc.
 3. Virksomheten selges med organisasjons- og eiendeler som going consern. Se pkt. 5.1, 5,2 og 5,3 under.

Boet bør vise en viss varsomhet i forbindelse med salg av boets eiendeler før konkursåpningskjennelsen er rettskraftig, jfr. konkurslovens § 72.
Når konkursboet er avgiftspliktig:
Boet skal i samme utstrekning som debitor betale merverdiavgift, jfr. merverdiavgiftslovens § 10. Overdras virksomheten med varebeholdning og driftsmidler til ny eier som skal drive virksomheten videre fra samme sted, er dette salget ikke avgiftspliktig, jfr. merverdiavgiftslovens § 16, punkt 5.
Salgsavtaler:
Når boet selger varelager, driftstilbehør med mer skal det alltid inngås skriftelige avtaler. Avtalen bør blant annet inneholde følgende forbehold:
 1. Ansvaret for boet må reduseres til et minimum med hensyn til mangler etc.
 2. Det avtales at eiendeler som det i ettertid viser seg eies av andre, eller som det er gyldig salgspant i skal kjøper tilbakelevere. Det er rimelig at boet også tilbakebetaler den forholdsmessige verdi den enkelte tilbakeleverte eiendel hadde.
 3. Kontantbetaling eller bankgaranti.
Betalingsbetingelser:

Det skal i bobehandling ikke tas noen risiko. Betalingen skal derfor normalt være kontant før overlevering eller bankgaranti.

Forholdet til panthaver:

Spørsmålet er ofte om et eventuelt salg vil gi noe etter at pantet er dekket. Det bør straks etableres kontakt med panthaver. Panthaver og boet har i de aller fleste tilfelle felles interesse.
Velger boet å selge eiendelene, men er usikker på om salget gir noe etter at pantet er dekket bør det inngås avtaler med panthaver. Avtalen bør inneholde fordeling av kostnader, frafalle renter etter konkursåpning etc.
Det vil i mange tilfeller være nødvendig å be panthaver om garanti for salgsomkostninger etc. Boet bør ikke ta noen risiko.

Er det klart at det bare blir dekning til panthaver, må man straks vurdere abandonering eller overdragelse til panthaver eller igangsette salg etter § 117 a.
§ 117a . Salg av overbeheftede eiendeler.

Bostyreren kan selge boets overbeheftede eiendeler med utslettende virkning for udekkede heftelser dersom
 • 1) salget skjer sammen med andre av boets eiendeler og et samlet salg forventes å gi større utbytte for boet enn et salg av eiendelene enkeltvis, eller
 • 2) salget skjer som ledd i en samlet overdragelse av hele eller deler av virksomheten med sikte på fortsatt drift etter konkursen.
Ved salget overtas alle pengeheftelser som ligger innenfor kjøpesummen i den utstrekning heftelsene har rettsvern i forhold til konkursboet. Andre heftelser enn pengeheftelser i vedkommende gjenstand overtas av kjøperen utenfor kjøpesummen i den utstrekning vedkommende heftelse har rettsvern i forhold til konkursboet. Slike heftelser skal likevel settes til side i den utstrekning det er nødvendig for å gi dekning til pengeheftelser med bedre eller lik prioritet.

Ved salg av realregistrerte formuesgoder skal skifteretten stadfeste salget ved kjennelse dersom ikke alle berørte rettighetshavere har gitt skriftlig samtykke til salget. Bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 11-29 til 11-35 gjelder i så fall tilsvarende så langt de passer.

Ved realisasjon av løsøre som ikke er realregistrert skal bostyreren sende skriftlig varsel til de rettighetshavere som kan bli berørt av salget, med opplysning om at beslutningen om å foreta et salg kan omgjøres av skifteretten etter § 99. Salget kan gjennomføres tidligst 14 dager etter at varselet ble gitt. Skifterettens avgjørelse kan ikke påkjæres.

Verdien av hvert enkelt pantobjekt skal spesifiseres i avtalen med kjøperen. Bostyreren mottar kjøpesummen fra kjøperen, og fordeler beløpet mellom rettighetshaverne i vedkommende gjenstand i samsvar med deres prioriteter. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-38 gjelder tilsvarende så langt den passer. Det overskytende beløp tilfaller boet.

Tilføyd ved lov 3 sep 1999 nr. 72 (i kraft jan 2000 iflg. res. 3 sep 1999 nr. 983).

§ 117b. Abandonering.

Bostyreren kan beslutte å oppheve konkursbeslaget i en eiendel som er uten økonomisk interesse for boet. Beslutningen gjennomføres ved at bostyreren avgir en skriftlig erklæring til skyldneren om at eiendelen er abandonert. Erklæringen skal angi tidspunkt for abandoneringen. Eiendelen skal fra dette tidspunkt stilles til skyldnerens rådighet. Skyldneren overtar risikoen for eiendelen fra abandoneringstidspunktet.

Bostyreren bør varsle rettighetshavere i eiendelen før abandoneringen gjennomføres.

Bostyreren kan omgjøre en abandoneringsbeslutning dersom skyldneren har gitt uriktige opplysninger eller tilbakeholdt opplysninger av betydning for beslutningen. Dette gjelder likvel ikke dersom tredjeperson har ervervet en rett til eiendelen. Bostyreren kan inndra et eventuelt overskudd som skyldneren oppnår ved salg eller bortleie av eiendelen eller på annet vis.

§ 117 c.. Overføring til panthaver.

Bostyreren kan overføre en pantsatt eiendel som er uten økonomisk interesse for boet til en panthaver som samtykker i dette.

Overføringen skal skje til pantes antatte markedsverdi på overføringstidspunktet. Bostyreren foretar verdsettelsen og kan velge å legge til grunn det et salg av pantet innbringer. Verdsettelsen legges til grunn for beregning av panthavernes krav på dividende etter dekningsloven § 8-14 og for avregningen i skyldnerens gjeld til panthaveren.

Ønsker flere panthavere eiendelen overført til seg, skjer overføringen til den av panthaverne som den dårligste prioritet innenfor eiendelens antatte markedsverdi på overføringstidspunktet.

Overføringen gjennomføres ved at bostyreren avgir en skriftlig erklæring til panthaveren om at eiendelen er overført. Erklæringen skal angi tidspunktet for overføringen. Eiendelen skal fra dette tidspunktet stilles til panthaverens disposisjon. Panthaveren overtar risikoen for eiendelen fra overføringstidspunktet. Omkostninger som påløper i forbindelse med overføringen, herunder krav på offentlige gebyrer og avgifter, dekkes av panthaveren.

Tilføyd ved lov 3 sep 1999 nr. 72 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 3 sep 1999 nr. 983).

 
  Kommentarer til § 117b (abandonering):
Abandonering innebærer at boet opphever sitt beslag i eiendeler som er uten økonomisk verdi for boet.
Abandonering gjennomføres slik:
 1. Skriftlig erklæring til debitor om at eiendelen er abandonert.
 2. Erklæringen skal angi tidspunktet for abandoneringen.
 3. Eiendelen skal fra abandoneringstidspunktet stilles til debitors disposisjon. Skyldneren overtar risikoen fra abandoneringstidspunktet.
 4. Bostyreren bør varsle rettighetshavere i eiendelen før abandoneringen gjennomføres.
Overføring av pantsatte eiendeler til panthaver:
Boet kan også overføre en pantsatt eiendel til en panthaver som samtykker i dette, jfr kkl § 117c.
En bør imidlertid være klar over at en overføring til panthaver sannsynligvis kan utløse mva på boets hånd dersom det er et mva-pliktig salg. I tilfelle overføring til panthaver må dette håndteres i avtalen.Virksomheten selges med organisasjon og eiendeler som "going concern"
Tilbake til oversikt
   


I boer av en viss størrelse bør dette alltid vurderes først, det er effektivt, forbundet med mindre kostnader og viktig for ansatte. Slike salg vil også stort sett være fritatt for mva. jfr. merverdiavgiftsl. § 16, pkt. 5.

Bostyrer bør ta kontakt med flere potensielle kjøpere for å presse opp prisen.
Ved slike salg kan det ofte være nyttig å bruke medhjelper med nødvendig bransje- og markedskunnskap.

Hensynet til hurtig omsetning tilsier at det ofte er best å gjennomføre slike salg underhånden. Annonsering i markedet kan ofte virke forsinkende og prisdempende.

I konkurs gjelder regelen "å selge mens jernet er varmt".

Det må inngås skriftlige avtaler hvor boets ansvar minimaliseres.

Boet bør samarbeide med panthaver, og det bør foreligge avtaler hvor kostnadsfordeling etc er avklart. Eventuelt bør panthaver varsles.Eiendeler selges en-bloc
Tilbake til oversikt
   

Eiendeler selges en-bloc:

Varelager og eller driftstilbehør:

Å selge en-bloc er ofte den mest effektive og minst risikofylte for boet.

Flere potensielle kjøpere bør inn slik at det kan skapes konkurranse. Det mest effektive og økonomiske er ofte å selge underhånden, se pkt 5.1 over.

Boet bør samarbeide med panthaver, og det bør foreligge avtaler hvor kostnadsfordeling etc er avklart.Eiendeler selges enkeltvis over disk eller ved auksjon.
Tilbake til oversikt
   
Eiendeler selges enkeltvis.

Varelager:

Består varelageret av varer som egner seg for sluttbruker, så som klær, sportsartikler, hvitevarer, data med mer, bør det vurderes å selge dette over disk. Det bør være mulig å oppnå kostpris.
Før avgjørelsen tas må bostyrer vurdere kostnadene ved salg enkeltvis i forhold til netto for boet sammenlignet med hva et en-blocsalg gir.

Eksempel: Kan varene selges enkeltvis for til sammen kr. 3.000.000,- i løpet av to måneder, og kostnadene pr måned er kr 300.000,-, vil et en-bloctilbud på kr 2.400.000,- være å foretrekke, hensett til risiko, inntreden i avtaler etc.

Det bør på forhånd inngås avtaler med panthaver hvor kostnadsfordeling etc er avklart. Om nødvendig bør panthaver stille garanti for omkostningene. Boet bør ikke ta noen risiko.

Det er nødvendig med annonsering i lokalavisen. Annonsen bør tydelig vise at "dette er konkurssalg".

Varene bør om mulig selges der de befinner seg, kostnadskrevende flytting bør unngås. Boet bør avklare sitt forhold til utleier. Erklærer ikke boet i løpet av fire uker etter konkursåpning at de ikke vil tre inn i avtalen, tre boet automatisk inn jfr. dekningsl. § 7-10.
Ønsker boet å bruke lokalene utover fire uker fra konkursåpning kan boet tre inn i avtalen, for senere å si opp avtalen med sedvanemessig varsel. Boet er ikke bundet av oppsigelsesfrister over 3 måneder, jfr. dekningsloven § 7-6.

Når boet bruker ansatte for å realisere et varelager trer boet inn i den enkelte arbeidsavtale. I noen tilfelle kan dette være gunstig, men en må være klar over at dette medfører at lønnsgarantiordningen da ikke gjelder for de arbeidstakere som boet reengasjerer. Det kan være mulig å unngå dette ved å avtale med lønnsgarantiordningen på forhånd. Det påløper arbeidsgiveravgift. Bruk i mer enn 3 uker medfører inntreden hvis boet ikke sørger for en kortsiktig arbeidsavtale og meddeler at boet ikke trer inn.

Får å få ansatte til å arbeide hardt i en avviklingsperiode, har det erfaringsmessig vist seg svært effektfullt å heve lønnen.

Driftstilbehør:

I tillegg til det som er sagt over under pkt. varelager, bør auksjon vurderes.

Avklar med gårdeier om eventuelle nye leietagere. Ny leietager i samme lokaler gir erfaringsmessig mer enn om driftetilbehøret selges enkeltvis eller på auksjon.

Auksjon:

Eiendeler som har almen interesse kan det ofte være aktuelt å selge på auksjon. Dette kan skje ved frivillig offentlig auksjon etter auksjonsloven, eller ved auksjon gjennomført av medhjelper.
For å lykkes må aksjonen annonseres godt på forhånd. Eiendeler som biler, anleggsmaskiner, dyrere kapitalgjenstander egner seg for auksjon.
Auksjon kan også være egnet for eksempel for å selge alle eiendelene i en entreprenørbedrift.

Auksjon er billig, hurtig og effektiv.
Ved frivillig auksjon påløper mva, men ikke ved tvangsauksjon.
 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS