Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Her finner du eldre nyhetsoppslag. Noe av informasjonen er utdatert og Konkursrådet arbeider med å fjerne dette og sortere nyhetsoppslagene i en mer hensiksmessig struktur.


2003-11-07 Økokrim vil ha sladreplikt for revisorer
2003-10-14 Høyesterettskjennelse vedrørende adgang til foreløpig utlodning i forhold til etterfølgende anmeldte fordringer
2003-10-08 Kjennelse vedrørende prioritet for innbetalt garanti etter kkl. § 67
2003-10-07 Konkursøkning på 20,6 prosent for 3. kvartal 2003.
2003-09-17 Prinsippavgjørelse fra kjæremålsutvalget
2003-09-10 Kvinner går sjelden konkurs
2003-09-09 Kjennelse fra Borgarting lagmannsrett vedrørende tvangsdekning i pantobligasjon.
2003-09-01 Kjennelse fra Frostating lagmannsrett
2003-08-15 Når staten blir ansvarlig
2003-07-14 Endringer i gjeldsordningsloven per 1. juli 2003
2003-06-25 Misligheter i konkursbo blir ikke etterforsket
2003-06-05 Konkursbo vant frem mot banken
2003-05-15 Kjennelse vedrørende prioritet for innbetalt garanti etter kkl. § 67
2003-04-01 Konkursregisteret melder om dramatisk økning i antall konkurser første kvartal 2003
2003-03-31 Konkurs er en tom trusel
2003-03-31 2003 kan bli tidenes konkursår
2003-03-17 Saksomkostninger ved omgjøring av konkursåpning
2003-02-25 Høyesteretts kjennelse vedrørende krav til inkalling etter kkl. § 70
2003-02-20 Dom om gjennomskjæring av erstatningsansvar i selskapsforhold
2003-02-20 Konferanse om styreansvar
2003-02-14 Krise hos byfogden - vegrer seg for å ta i mot saker
2003-02-05 Arrest hos skyldneren har ikke virkning overfor skyldnerens konkursbo.
2003-02-04 Utvidende tolkning av dekningsloven § 9-3 ?
2003-01-29 Ny dom om styreansvar
2003-01-28 Avhandling om gjeldsordningsloven
2003-01-24 Fremtidens konkursbehandling
2003-01-20 Program til Konkursrådets konferanse om styreansvar.
2003-01-20 Goodjet har begjært oppbud
2003-01-15 Konkurser i oppdrettsnæringen ?
2003-01-14 Antall konkurser har økt med 25 prosent i 2002
2003-01-11 Skifterettens administrative myndighet
2003-01-11 Gjeldsordningsloven - et kritisk blikk
2003-01-11 Konkursinstituttet var ikke dødt
2003-01-11 Blir fortrinnsrett for skattekrav fjernet i Sverige?
2003-01-09 Konkursryttere reddes av pengemangel
2003-01-03 Skifteretten ved veis ende !
2002-12-20 Ny korrupsjonslovgivning
2002-12-19 Ny sak om dobbeltstraff etter EMK, med et annet resultat.
2002-12-19 Endringer i gjeldsordningsloven
2002-12-17 United Airlines har bedt om beskyttelse under Chapter 11
2002-12-10 Sak om dobbeltstraff etter EMK, 7. protokoll artikkel 4 nr. 1
2002-12-09 Uttalelse om polititets behandling av konkurskriminalitet
2002-12-05 Refser politiet i konkurssaker
2002-11-26 Krone-gruppen slått konkurs
2002-11-18 Innsending av sluttutlodning til Konkursregisteret
2002-11-18 Kjennelse vedrørende statens motregningsadgang etter skattebetalingslovens § 32 nr. 3
2002-11-18 Konkursrekord !
2002-11-12 Rasjonalisering av konkursbehandlingen ved bruk av elektronisk informasjonsteknologi
2002-11-12 Omlegging av Aetats praksis ved utbetaling av dagpenger
2002-11-09 Stans i nye tilsagn fra justisdepartementets særskilte garantiordning for 2002
2002-10-31 Innføringer i PDF/utskriftsvennlig-format
2002-10-31 Skatterevisorene pålegges varslingsplikt
2002-10-30 - Arkaisk system !
2002-10-22 Boken
2002-10-22 Endringer i anke- og kjæremålsfrister fra 1. juli 2000
2002-10-22 Forslag om utvidelse av Justisdepartementets garantiordning.
2002-10-22 Konkursøkning
2002-10-22 Kjennelse fra Høyesterett ang avvisning
2002-10-22 Ny sekretær for Konkursrådet
2002-10-22 Ny anbefaling: Håndbok for konkursrekvirenter
2002-10-22 Fagkonferanse i utlandet?
2002-10-22 Konkursrådets domsdatabase i ny skikkelse
2002-10-22 Realisasjon etter konkursloven § 117a
2002-10-22 Konferanse om omstøtelse
2002-10-22 Fare for nedleggelse av vellykket økoteam
2002-10-18 Konkursbo tilkjent erstatning i straffesak
2002-10-14 40 prosent økning i antall konkurser innen restaurantbransjen
2002-10-11 Boinnberetning på nett
2002-10-11 Nytt medlem og sekretær
2002-10-11 Eva Joly - korrupsjonsjeger
2002-10-11 Skjenking i grenseland
2002-10-11 Aktivt år for Konkursrådet
2002-10-11 Nektes dagpenger etter konkurs
2002-10-11 Salg av domener fra konkursbo
2002-10-11 Forsinkelsesgebyrer kan få dramatiske følger
2002-10-11 Seminar om sikkerhet 25. april 2002
2002-10-11 Arbeidsledige etter konkurs nektes fortsatt dagpenger.
2002-10-11 Konkursboet og VPS
2002-10-11 Salg fra konkursbo på internett
2002-10-10 Erstatningsansvar for revisor
2002-10-10 Stor trafikk på KonkursBørsen
2002-10-10 Knut Ro ny leder av Konkursrådet
2002-10-09 Gratis eksemplar av Konkurs i praksis
2002-10-09 Regjeringen vil fortsatt ha høy innsats mot økonomisk kriminalitet.
2002-10-09 Fellespant - komplisert juss med stor økonomisk betydning.
2002-10-09 Ulik praksis tilsier endring i gjeldsordningsloven
2002-10-09 Mer effektive kontrollaksjoner.
2002-10-09 Hvem skal sende sluttmelding til Konkursregisteret?
2002-10-09 Bruk av advokatfullmektig
2002-10-08 Fortsatt økning i antall åpnede konkurser
2002-09-17 Bostyrers bistandsplikt overfor påtalemyndigheten
2002-08-24 Samarbeid kan forebygge økonomisk kriminalitet
2002-08-24 Skoleaksjonen mot svart arbeid i Hordaland
2002-08-24 Slagkraftig team mot økonomisk kriminalitet
2002-08-24 Ny bok fra Konkursrådet:
2002-08-24 Kjøpesentre stikker kjepper i hjulene for konkursboer
2002-08-24 Lagmannsrettsdom: Gjennomslag for proforma
2002-08-24 Bruk den ekte KonkursBørsen
2002-08-24 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital
2002-08-24 EU-forordning om konkurs
2002-06-24 Høyesterettsavgjørelser i fulltekst
2002-04-23 Økning i salærene i Oslo
2002-04-15 Er Norge konkursrytternes paradis?
2002-04-13 Program og deltakerliste for sikkerhetskonferansen
2002-04-03 Bankers motregningsrett i næringsdrivendes konti
2002-03-20 Svart arbeid halvert siden 1989
2002-03-08 Informasjon til Konkursregisteret kan sendes som epost
2002-02-26 Midler til å benytte konkursloven § 122a
2002-02-19 Svarteliste over korrupte selskaper og personer
2002-02-19 Internasjonal domstol i kampen mot hvitvasking
2002-02-15 Tilsidesettelse av ”åpenbart urimelige” vedtak
2002-02-05 Inkassogebyrer reduseres
2002-02-01 Omkostningene ved tvangsoppløsning øker
2002-01-31 Stadig flere arbeidstakere rammes av konkurs
2002-01-28 Bekjempelse av svart økonomi
2002-01-18 Økoteamet Vestfold/Telemark fortsetter
2002-01-14 Fristdagen ved tvangsavvikling etter aksjeloven § 16-14
2002-01-03 Konkursbo tilkjent 425000 kr.
2001-12-15 Skatte- og avgiftsunndragelser ved konkurser
2001-12-15 Konferanser og seminarer i 2002
2001-12-13 Oppbudsbegjæring kjent ugyldig
2001-12-03 Revisor idømt erstatningsansvar
2001-11-27 Endringer i ”nærstående” begrepet
2001-11-25 Elektronisk nyhetsbrev fra Konkursrådet
2001-11-25 Dagpenger i oppsigelsestid
2001-11-21 Kjennelse vedrørende avtale som tvangsgrunnlag
2001-10-29 Garantiordning for flypassasjerer ved flykonkurs
2001-10-26 Revisor frifunnet i Høyesterett
2001-10-17 Overflatebehandling av konkursboer
2001-10-12 Statsbudsjettet: Prøveprosjekt for konkursboer
2001-09-19 Motregning i bankinnskudd
2001-08-26 Skattedirektoratet enig med Konkursrådet
2001-08-01 Konkursvarsel kan være i strid med god advokatskikk
2001-07-10 Handleplikt ved lav egenkapital
2001-06-25 Nye regler om pant i driftstilbehør
2000-09-20 Ny svensk utredning om konkurstilsyn
2000-08-22 Avgjørelse om omfang av panterett
2000-07-09 Skattedirektoratet snur i motregningsspørsmål
Web levert av CustomPublish AS