Registrering av aktiva - Del 3 av 4 - Sikring, registrering, verdisetting og realisasjon av boets eiendeler i konkurs)

 

Registrering av aktiva
KKL. § 80


Tilbake til oversikt
 
Lovtekst   Kommentar
§ 80. Sikring, registrering, verdsetting og forsegling av skyldnerens eiendeler m.v.

Med mindre skifteretten beslutter å gjøre det selv, skal bostyreren snarest mulig sørge for at skyldnerens regnskaper og regnskapsmateriale blir sikret og det blir foretatt registrering og verdsetting av skyldnerens eiendeler. Eiendeler som er blitt verdsatt under gjeldsforhandling umiddelbart før konkursen, er det ikke nødvendig å verdsette på ny.

I den utstrekning skifteretten finner det nødvendig eller hensiktsmessig, kan den la skyldnerens eiendeler forsegle. Penger, verdipapirer og andre verdisaker skal bostyreren normalt ta i forvaring.

Skyldneren plikter å være til stede i registreringsforretningen om det forlanges av skifteretten eller bostyreren.

 
  Kommentar til § 80 (registrering):

Det er viktig så raskt som mulig å få oversikt over boets masse. Registrering av skyldneres eiendeler skal derfor skje snarest mulig. Debitor og bobestyrer bør være til stede i forbindelse med registreringen. Debitor bør avkreves en erklæring om at samtlige eiendeler er oppgitt til registrering.
Det er bostyreren som skal sørge for registreringen.
Registreringen bør utformes slik at den i størst mulig grad er egnet som grunnlag ved salg til eventuelle kjøpere av varelager, driftstilbehør eller lignende.

Salgspant:
Bostyrer bør også undersøke om noen av løsøregjenstandene er pantsatt (salgspant) og om pantet står seg. En viser til pantelovens §§ 3-14 til og med 3-22.
Hvilke gjenstander som er beheftet med salgspant fremgår ofte av fakturaer, en bør derfor gjennomgå fakturaer for de siste månedene med debitor. Debitor selv er også ofte en god informant.

Der hvor det foreligger salgspant bør den enkelte panthaver kontaktes med beskjed om straks å avhente løsøregjenstanden.
I den meldingen som sendes samtlige kreditorer med mer ved boets åpning bør det opplyses at salgspantehavere bør melde seg umiddelbart.

I forbindelse med salgspant bør følgende vurderes:
  1. Kan kravet sikres ved salgspant, jfr. pantel. § 3-14
  2. Hvilke ting kan det avtales pant i, jfr. pantel. § 3-15
  3. Er det etablert rettsvern, jfr. § 3-17
  4. Om gjenstander som befinner seg i debitors besittelse tilhører andre (leasing, leie, kommisjon, reparasjon).
Registreringen bør også inneholde verdivurdering (se note 5)

 

Web levert av CustomPublish AS