Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ansvar for skattetrekk ved utbetaling av lønn fra konkursbo

På forespørsel fra Møre- og Romsdal fylkesskattekontor har Skattedirektoratet ved brev av 7. april 2004 til fylkesskattekontoret uttalt seg om ansvaret for skattetrekk ved utbetaling av lønn i konkursbo.

Aetat kan på visse vilkår forskuttere dagpenger, jf. forskrift av 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet § 2-1. I den grad søknad om lønnsgaranti blir innvilget, har Aetat rett til å kreve dagpengene refundert av de midler som konkursboet får utbetalt fra lønnsgarantien. Bakgrunnen for fylkesskattekontorets forespørsel var at det var oppstått uenighet mellom et konkursbo og Aetat om hvem som skal beregne og foreta skattetrekk når Aetat forskutterer dagpenger, og at Aetat skal ha hatt ulik praksis i så henseende. Dersom Aetat trekker skatt av innvilgede lønnsgarantimidler, og bostyrer så trekker skatt av innvilgede lønnsgarantimidler, herunder den delen som refunderes Aetat, risikerer arbeidstakeren å bli trukket dobbel skatt av det samme beløpet. Etter Skattedirektoratets vurdering er det Aetat som gjennomfører trekk for forskutterte garantimidler, jf. dagpengeforskr. § 2-3. I følge lønnsgarantiforskriften § 5-5 nr. 2) skal ”Bostyrer […] gjennomføre trekk i garantibeløp”. Dette gjelder etter Skattedirektoratets oppfatning ikke den delen av garantibeløpet som skal utbetales til Aetat som refusjon for utbetalte dagpenger. Konkursrådet støtter Skattedirektoratets syn. Les hele brevet fra Skattedirektoratet her

.


Web levert av CustomPublish AS